Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 26
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 1. Філософія. Психологія -> 15. Психологія ->

21. М’ясоїд П. А. Задачі з курсу загальної психології. — Київ "Вища школа", 1998. — 176 c.
22. Макаренко С. Обдарованість як біопсихологічна ознака людини. — Вища освіта України., 2011. — № 4. — С.56-61
23. Меерович М. Основы культуры мышления — Школьные технологии, 1997. — № 5. — 200с.
24. Наумов В. В. Лингвистическая идентификация личности. — М.: URSS, 2010. — 237 с. — ISBN 978-5-397-00861-7
25. Общая психология: Учебник: [для высших педагогических учебных заведений : в 3 т. Т.1 Введение в психологию.- 6-е изд / Р. С. Немов. — Москва: Юрайт, 2011. — Т. 1. — 726 с. — ISBN 978-5-9916-0967-8
26. Норбеков М. Опыт дурака или ключ к прозрению: как избавиться от очков. — Санкт-Петербург : ВЕСЬ, 2001. — 252 с. — ISBN 5-266-00097-Х
27. Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 1991. — 286, [2] с. — ISBN 5-09-003075-8
28. Пачковський Ю. Ф. Психологія підприємництва: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. — Львів: Афіша, 2001. — 276 с. — ISBN 966-7760-72-3
29. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Філ-студія, 2006. — 320 с. — ISBN 966-8527-33-Х
30. Рибалка В. В. Аксіологічні основи психологічної культури особистості: навчально-методичний посібник. — Чернівці: Технодрук, 2009. — 228 с. — ISBN 978-966-8658-57-0
31. Ришар Ж. Ф. Ментальная активность: понимание, рассуждение, нахождение решений. Пер. с фр.Т.А.Ребеко. — М.: Ин-т психологии РАН, 1998. — 232 с. — ISBN 5-201-02239-1
32. Семенова А. В., Гурін Р. С., Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки:Навч.посіб. — К.:Знання, 2006. — 319 с. — ISBN 966-346-114-4
33. Сердюк О. П. Основи управління комунікативним процесом: Підручник для студ. вищ. навч. закладів гуманітарного спрямування. — К.: ІЗМН, 1998. — 239 с. — ISBN 966-597-053-4
34. Соколова Л. В. А. А. Ухтомский и комплексная наука о человеке. — Санкт-Петербург: С.-Петерб. гос. ун-т, 2010. — 315 с. — ISBN 978-5-288-05062-6
35. Соколова Л. В. А. А. Ухтомский и комплексная наука о человеке. — Санкт-Петербург: С.-Петерб. гос. ун-т, 2010. — 315 с. — ISBN 978-5-288-05062-6
36. сост. Родионов А. В., Худадов Н. А. Психология и современный спорт : межнар. сб. науч. работ. — Москва : Физкультура и спорт, 1982. — 224 с.
37. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки:Навч.посібник. — К.:Академвидав, 2006. — 520 с. — ISBN 966-8226-07-0
38. Суханов А. П. Мир информации:(История и перспективы). — М.:Мысль, 1986. — 204 с.
39. Сухарев П. Л. Сетевой маркетинг:Построй свою пирамиду успеха. — СПб:Питер, 2003. — 192 c. — ISBN 5-94723-412-2
40. Укл. Демченко М.Г., Петькун С.М. Психологія Короткий курс лекцій для самостійної роботи усіх форм навчання. — К.: Екомен, 2007. — 168 c.