Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 24
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.7 Комерційне (торговельне) право ->

41. Орлюк О. П. Фінансове право:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2003. — 528 c.
42. Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організації: монографія. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 240 с. — ISBN 966-667-090-9
43. Орлюк О. П. Кредитні спілки як ланка кредитної системи України: Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 1997. — 24с.
44. Орлюк О. П. Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України: Автореф. дис. — Х.: НЮА ім. Я. Мудрого, 2003. — 40с.
45. Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс : підручник. — Київ : Юрінком Інтер, 2010. — 808 с. — ISBN 978-966-667-386-5
46. ОрлюкО.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. — К.: Юринком Інтер, 2003. — 104 с. — ISBN 966-667-092-5
47. Осика С. Г. Правове регулювання імпорту:антидемпінгові заходи. — Центр дослідження СОТ, 2003. — 448 c.
48. Осика С. Г. Вирішення спорів у світовій організації торгівлі: монографія. — К.: КНТЕУ, 2011. — 280 с. — ISBN 978-966-2141-94-8
49. Пауль А. Г. Бюджетно-правовое регулирование формирования доходов бюджетов. — Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2011. — 116с. — ISBN 978-5-9273-1844-5
50. Пацурія Н. Б. Страхове право України: Навчальний посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 176 с. — ISBN 966-667-242-1
51. Пацурківський П. С. Проблеми загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 1998. — 42с.
52. Порохов Е. В. Теория и практика налогового права республики Казахстан: основные проблемы. — Алматы: ТОО"Налоговый эксперт", 2009. — 456с. — ISBN 978-601-278-009-3
53. Пришва Н. Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів: Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 2004. — 40с.
54. Савченко Л. А. Правові проблеми процесу фінансового контролю: Монографія. — К.: КиМУ, 2009. — 236 с. — ISBN 978-966-8299-56-8
55. Селюков А. Д. Финансовое обеспечение местного самоуправления: Пробл. правового регулирования. — М.: Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2003. — 315 с. — ISBN 5-93953-008-7
56. Соколова Э. Д. Правовое регулирование финансовой деятельности государства и муниципальных образований. — М.: Юриспруденция, 2009. — 262 с. — ISBN 978-5-9516-0422-4
57. Солдатенко О. В., Онуфрик М. С., Білецька Г. М. [та ін.] Реферативний огляд науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту фінансового права (2002-2010 роки). — К.: Алерта, 2010. — 199 с. — ISBN 978-617-566-032-4
58. Ткачук Т. Інформація з обмеженим доступом на підприємстві: проблеми безпеки та захисту// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 243-251
59. Укл. Пацурія Н.Б. Робоча програма з дисципліни "Страхове право". — К.: КУТЕіП, 2004. — 17с.
60. Законодательство Украины о торговле: в 3 ч / Хавронюк Н. И. — Киев : Блиц-Информ, 1997. — Ч. 2. — 576 с. — ISBN 966-7028-11-9