Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 44
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.012.32. Менеджмент ->

41. Мошек Г. Є. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях. — Київ, 2003. — 213 c.
42. Ней Н. С. Місце теорії управління в правознавстві. — Чернівці: Рута, 2007. — 244 с. — ISBN 966-568-870-7
43. Никитин В. А. Управление качеством на базе стандартов. — СПБ:ПИТЕР, 2002. — 272 c.
44. Новак В. О., Симоненко Ю. Г., Бондар В. П. Інформаційні системи у менеджменті:Підручник для студентів. — К.:Каравела, 2008. — 616 c.
45. Омельяненко Т. В., Задорожна Н. Операційний менеджмент:Навч.посіб для студентів. — К.:КНЕУ, 2006. — 235 c.
46. Осовська Г. В. Основи менеджменту:Нвч.поіб. — К.:Кондор, 2003. — 556 c.
47. Осовська Г. В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: Навч.посіб. — Київ: Кондор, 2003. — 196 c. — ISBN 966-8251-11-3
48. Панов А. И., Коробейников И. О. Стратегический менеджмент:Учеб.пособие. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 285 c. — ISBN 5-238-00622-5
49. Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент.-2-ге вид:Навч.метод. для студентів. — К.:КНЕУ, 2007. — 468 c.
50. Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент: Навч.-метод. посіб. - 2-ге вид., без змін. — Київ: КНЕУ, 2007. — 468 c. — ISBN 966-574-643-Х
51. Паркинсон С.Норткот, Рустомджи М. К. Искусство управления:Пер.с англ. — СПб: "Лениздат", 1992. — 143 с.,ил. — ISBN 5-289-01595-7
52. Пастушенко С. Г. Організація та управління нововведеннями : навч. посіб. — Київ : АПСВ, 2006. — 576 с. — ISBN 966-614-066-7
53. Петрухин В. С. Менеджмент XXI века:предмет,теория,практика высшей производительности труда руководство для бизнеса. — М.:Зеркало, 1998. — 280 c.
54. Под науч. ред. Л.И.Абалкина. Совершенствование экономического управления созданием новой техники на основе программно-целевого подхода. В кн.: Совершенствование экономического механизма ускорения научно-технического прогресса. — М., 1983. — С.197-200
55. под ред. Солдатовой И. Ю. Менеджмент:Экзаменационные ответы:для студентов. — Ростов-на Дону, 2002. — 384 c.
56. Поддерьо А. М. Фінансовий менеджмент:Підручник. — К.:КНЕУ, 2005. — 536 c.
57. Полонский В. Г. Административный менеджмент: Для студентов. — Ялта, 2000. — 221 c.
58. Примостка, Людмила, Олексіївна. Банківський менеджмент:Хеджування фінансових ризиків:Навч.посіб. — Київ:КНЕУ, 1998. — 108 c. — ISBN 966-574-016-4
59. Прокопенко В. В., Закладний О. М., Кульбачний П. В. Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: Навч. посіб. — К.: Освіта України, 2009. — 438 c. — ISBN 978-966-8847-83-7
60. Пудич В. С. Введение в специальность Менеджмент "Учеб.пособие для вузов. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 319 c.