Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 65.014. Управління підприємством ->

41. Рач В. А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. — Київ : "К.І.С.", 2010. — 276 с. — ISBN 978-966-2141-43-6
42. Селютін В. М., Яцун Л. М. Управління персоналом: Практикум: навч. посіб. — Х.: ХДУХТ, 2018. — 188 с.
43. Сергійчук С. І. Корпоративне управління: навч. посіб. — Миколаїв : НУК, 2016. — 228 с.
44. Серьогін С. М., Бородін Є. І., Комарова К. В. [та ін.] Управління персоналом в органах публічної влади : навч. посіб.. — Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. — 200 с. — ISBN 978-617-7351-48-0
45. Сич. Т. В. Управління людськими ресурсами закладу освіти: навч. посіб.. — Старобільськ, 2021. — 283 с.
46. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент : навч. посіб. — Київ : Центр учб. л-ри, 2009. — 567 с. — ISBN 978-966-364-763-0
47. Соловйов А. І. Словник основних термінів і понять з дисципліни "Менеджмент і адміністрування (теорія організації)". — Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. — 31 с. — ISBN 978-617-7783-39-7
48. Сооляттэ А. Ю., Шулимов А. В. КУРС "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ". — кадемия АйТи. Международный институт менеджмента, 2006. — 613 c.
49. Тарасюк Г. М. Управління проектами: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. — Київ: Каравела, 2004. — 344 с. — ISBN 966-96331-3-3
50. Тіханова Т. Ю. Основи бізнесу: навч. посіб. — Одеса : [б. в.], 2007. — 188 с.
51. Уклад. Довгань Л. Є., Малик І. П., Шкробот М. В. Навчальний посібник до вивчення дисципліни "Корпоративне управління" для студентів спеціальності 8(7).03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст). — Київ : НТУУ "КПІ", 2016. — 371 с.
52. Уклад. Попов О. М., Венгер О. М. Управління якістю продукції : навч.-метод. посіб. — Запоріжжя : ЗДІА, 2009. — 90 с.
53. Уклад. Феєр О. В. Корпоративне управління: курс лекцій для студентів ОС "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент". — Мукачево : МДУ, 2017. — 85 с.
54. Управління організаційним розвитком підприємства : курс лекцій. — Харків : ХДУХТ, 2019. — 128 с.
55. Укладачі: Копитко М. І., Живко З. Б., Франчук В. І. Управлінське та безпекове консультування: навчальний посібник у схемах і таблицях. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. — 256 с. — ISBN 978-617-511-362-2
56. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства: — 2-ге вид., перероб. і доп.. — Київ: Кондор, 2009. — 434с.
57. Чернявський А. Д. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. — Київ: МАУП, 2006. — 256 с.
58. Швець Ф. Д. Корпоративне управління: навч. посіб. — Рівне : НУВГП, 2017. — 320 с. — ISBN 78-966-327-364-8
59. Шевченко І. Б. Управління змінами: навч. посіб. — Київ: НТУУ "КПІ" Політехніка, 2015. — 231 с.
60. Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М., Білявський Г. О. [та ін.] Екологічне управління: Підручник для студ. екологіч. спец. вищ. навч. закладів. — Київ: Либiдь, 2004. — 432 с. — ISBN 966-06-0315-0