Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 65.012.32. Менеджмент ->

81. Новіков Б. В.,, Сініок Г. Ф.,, Круш П. В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посыбник. — К.: Центр учбової літератури, 2004. — 560с. — ISBN 966-8568-52-4
82. Новікова М. М. HR-менеджмент : конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. — 111 с.
83. Павлов В. І., Павлов К. В., Свердлюк І. В. Конспект лекцій з дисципліни "Страховий менеджмент" для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" для всіх форм навчання. — Рівне : НУВГП, 2014. — 102 с.
84. Пантелеєв В. П. Бюджетний менеджмент: навч. посіб. — Харків : Вид. ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. — 412 с. — ISBN 978-966-285-019-2
85. Писаревський І. М., Нохріна Л. А. Менеджмент організацій: навч. посіб. — Харків : ХНАМГ, 2008. — 133 с.
86. І.М. Писаревський. Стратегічний менеджмент. — Харків : ХНАМГ, 2009. — 287 с.
87. Правдюк Н. Л., Лепетан І. М., Бурко К. В. Тактичний та стратегічний менеджмент підприємств: обліковий аспект: монографія. — Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю.В., 2020. — 448 с. — ISBN 978-617-7721-31-3
88. Примостка Л. О. Банківський менеджмент: монографія. — Київ : КНЕУ, 2017. — 380 с. — ISBN 978–966–926–142–7
89. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с. — ISBN 966–574–626–х
90. Ратушняк О. Г. Менеджмент та маркетинг: практикум. — Вінниця : ВНТУ, 2018. — 120 с.
91. Ред. Довгань Л. Є., Мохонько Г. А., Малик І. П. "Управління проектами": навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації: "Менеджмент і бізнес-адміністрування", "Менеджмент міжнародних проектів", "Менеджмент інновацій", "Логістика". — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. — 420 с.
92. Римар М. В., Подлевський А. А. Конспект лекцій з дисципліни "Бюджетний менеджмент" для студентів спеціальності 7.104050 "Фінанси" заочної форми навчання. — Рівне : НУВГП, 2011. — 103 с.
93. Родченко В. В. Международный менеджмент. — К.: МАУП, 2002.
94. Рыбников Андрей Игоревич. Система управления предприятием типа ERP. — М.: Азроконсалт, 1999. — 214 c. — ISBN 5-89274-009-9
95. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 351 c. — ISBN 966–574–409–7
96. Сазонець О. М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2014. — 256 с. — ISBN 978-617-673-286-0
97. Сафронова Л. Д., Буряченко А. Є., Малік Є. О. Бюджетний менеджмент: навч. посіб. — Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. — 400 с. — ISBN 978-966-2380-47-7
98. Свіржевський М. П. Педагогічні проблеми формування інформаційної компетентности менеджера. — Вінниця, 2005. — 7с.
99. Ситник Н. С., Стасишин А. В., Гукалюк А. Ф. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. — 724 с. — ISBN 978-617-10-0202-9
100. Скаско О. І., Майор О. В., ТимчишинЧемерис Ю. В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. — Львів : Растр-7, 2018. — 416 с. — ISBN 978-617-7726-02-8