Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 20
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 65.012.32. Менеджмент ->

101. Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера: навч. посібник. — К.: Центр учбової л-ри, 2010. — 360 с. — ISBN 978-966-364-971-9
102. Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент. — Київ Центр навчальної літератури, 2006. — 312 c.
103. Смігунова О. В. Основи управлінського консультування : курс лекцій. — Харків : Міськдрук, 2011. — 73 с.
104. Соболь С. М., Багацький В. М. Менеджмент: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2002.
105. Сокиринська І. Г. Фінансовий менеджмент у банку. — Дніпропетровськ: Пороги, 2016. — 196 с. — ISBN 978-617-518-234-5
106. Сочинська-Сибірцева І. М., Доренська А. О., Тушевська Т. В. HR-менеджмент: навч. посіб. — Кропивницький : ЦНТУ, 2022. — 278 c.
107. Старостіна А. О., Кравченко В. А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навч. посіб. — Київ : Політехніка, 2004. — 200 с. — ISBN 966-622-154-3
108. Сумець О. М. Стратегічний менеджмент: підруч. — Харків : ХНУВС, 2021. — 208 с. — ISBN 978-966-610-241-9
109. Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 208 с. — ISBN 966-574-114-4
110. Ткаченко А. М., Шляга О. В. Менеджмент персоналу. — Запоріжжя ЗДІА, 2009. — 475 c.
111. Укл.: Салоїд С. В., Воржакова Ю. П. Тайм-менеджмент: навч.-метод. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 29 с.
112. Укл.: Юдіна С.В. Конспект лекцій з дисципліни "Податковий менеджмент" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальностей 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування". — Кам’янське: ДДТУ, 2017. — 201 с.
113. Менеджмент державних установ і організацій: конспект лекцій. — Харків : ХДУХТ, 2019.
114. Менеджмент організацій : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. — 271 с.
115. Управлінський консалтинг : навч. посіб. — Київ : НТУУ "КПІ", 2016. — 198 c.
116. уклад. Жуковська Л.Е., Козак В.І, Аветисян К. П. Менеджмент організацій : методичний посібник. — Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2010. — 64 с.
117. Уклад.: Лебідь О. В. Міжнародні фінанси та фінансовий менеджмент: методичні рекомендації. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. — 48 с.
118. уклад.: Шкробот М. В., Ведута Л. Л. HR-менеджмент: конспект лекцій: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 270 с.
119. Уклад.Стамат В. М., Полторак А. С. Основи менеджменту: конспект лекцій. — Миколаїв : МНАУ, 2022. — 162 с.
120. Укладачі: Лазоренко Т. В., Пермінова С. О. Основи менеджменту: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 166 с.