Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 25
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 81. Загальне мовознавство -> 81.27. Лінгвістика. Соціолінгвістика ->

1. Kyrysiuk А., Kapranov Y., Izotova N. Language. Culture. Discourse: monograph. — Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2022. — 172 с. — ISBN 978-617-7319-60-2
2. Биндас О. М. Sociolinguistics : навч.-метод. посіб. (англ. мовою). — Полтава : Вид-во ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", 2020. — 113 с.
3. Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов: зб. матеріалів VIII міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті доктора педагогічних наук, професора В.Л. Скалкіна (12 квітня 2022 року). — Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022. — 436 с. — ISBN 978-617-7768-33-2
4. За заг. ред. Климової К. Я. Актуальні проблеми мовознавства та лінгвометодики в умовах війни в Україні: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково- практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), 21 лютого 2023 року. — Житомир: Поліський національний університет, 2023. — 288 с. — ISBN 978-617-7684-85-4
5. Уклад.: Безгодова Н.С., Найрулін. А. О. Вступ до мовознавства: навч. посіб. — Полтава : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2023. — 227 с.
6. Недашківська Т. Є. Експеримент у психолінгвістиці (з досвіду роботи) : монографія. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. — 230 с.
7. Гриценко П. Ю., Руснак Н. О., Руснак Ю. М. Етнолінгвістика: українська мова: навч. посіб. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. — 432 с. — ISBN 978-966-423-752-6
8. Закарпатські філологічні студії. Випуск 26. Том 1. — Видавничий дім "Гельветика", 2022. — 306 с.
9. Морозова І. Б. Комунікативна лінгвістика крізь призму гештальт-теорії: метод. рек. — Одеса, 2020. — 41 с.
10. Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.
11. Лінгвоекологія: мова медицини: збірник наукових праць за матеріа- лами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 22 - 23 лютого 2023 року. — Львів: Друкарня Львів-ського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2023. — 428 c. — ISBN 978-617-7196-30-2
12. Крайняк Л. К., Бичок А. В., Боднар О. Б. Лінгвокраїнознавство / Landeskunde (німецька мова): навч. посіб. — Тернопіль: ЗУНУ, 2022. — 252 с.
13. Борисенко Н. Д., Кодубовська О. О. Лінгвокраїнознавство: англомовні країни: навч. посіб. (англ. мовою). — Житомир, 2019. — 154 с.
14. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 листопада 2022 р., м. Одеса. Ч. — Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. — 364 с. — ISBN 978-966-397-281-7
15. Гол. ред. Мізін К. І. Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 15 березня 2018 року). — Переяслав-Хмельницький, 2018. — 278 с.
16. Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.
17. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Випуск 1(204). — Кропивницький: Видавничий дім "Гельветика", 2023. — 86 с.
18. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. — Київ: Видавничий центр "Академія", 2004. — 344 с. — ISBN 966-580-172-4
19. Куранова С. І. Основи психолінгвістики: навч. посіб. — Київ: Видавничий центр "Академія", 2012. — 209 с. — ISBN 978-966-580-310-2
20. Ситар Г. Політична лінгвістика: навч.-метод. посіб. — Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. — 184 с.