Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3997
Усього літератури: 10808
Відвідувачів на сайті: 35
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 338.2. Економічна політика ->

21. Донець Л. І. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 240 с. — ISBN 978-966-364-685-5
22. Дорошук Г.А., Дащенко Н.М. Антикризове управління підприємством: теорія та практика: Навч. пос.. — Львів: Новий Світ-2000, 2010. — 332 с. — ISBN 978-966-418-113-3
23. Єрохін С. А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект): наук. монографія. — Київ: Світ знань, 2002. — 528 с. — ISBN 966-7742-01-6
24. Жаліла Я. А. Малий і середній бізнес у пошуках місцях в стратегії економічного зростання в Україні. — Київ: Альтерпрес, 2002. — 118 c. — ISBN 966-542-019-4
25. Збожна О. М. Основи технології:Навч.посіб. — Тернопіль:Карт-бланш, 2002. — 486 c. — ISBN 966-7952-03-7
26. Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация. Вып. 1 / Л. Н. Иванов. — Москва: Финансы и статистика, 1997. — 296 с. — ISBN 5-279-01822-8
27. Ігнатьєва І. А., Микитенко В. В. Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін: [монографія]. — К.: [Вишнемирський В. С.], 2010. — 694 с. — ISBN 978-966-8912-52-8
28. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование:Учеб.метод.пособие 3-е изд. — Киев:МАУП, 2004. — 416 c. — ISBN 966-608-355-8
29. Киселев А. П. Теория и практика современного бизнеса или как создать фирму и работать на себя. — К.:ЛИБРА, 1995. — 248 c.
30. Кілієвич О. Аналіз вигід і витрат:Практичний посіб. — К.:Основи, 2003. — 175 c.
31. Кобиляцький Л. С. Управління проектами:Навч посіб. — Київ: МАУП, 2002. — 200 c. — ISBN 966-608-135-0
32. Ковтун О. І. Стратегія підприємства:практикум.Навчальний посібник. — Львів: Новий Світ-2000, 2011. — 308 с. — ISBN 978-966-418-082-2
33. Ковшун Н. Е. Аналіз та планування пректів: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 344с. — ISBN 978-966-364-656-5
34. Козаченко С. В. Економічна ситуація в Україні: стан і шляхи розвитку. — К.-Донецьк: Академія економічних наук України, 1994. — 65с.
35. Козаченко С. В., Новицький В. Є., Довгий О. С. Консалтинг у сучасній ринковій економіці. — Київ: Арістей, 2006. — 380 c. — ISBN 966-8458-99-0
36. Козаченко С. В. Економіка наукових досліджень і розробок: Навч. посіб. — К.: НМК ВО, 1991. — 236с. — ISBN 5-7763-0664-1
37. Лагутін В. Д., Кричевська Т. О. Монетарна політика в трансформаційній економіці:довіра,стратегія,механізм реалізації:Монографія. — К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2004. — 269 с. — ISBN 966-629-12-5
38. Либерман А. У. Массовая приватизация в странах Центральной Европы и бывшего Советского Союза: Сравнительный анализ. — Вашингтон: Всемирный банк, 1997. — 114 c. — ISBN 0-8213-3880-3
39. Лозниця, Віктор, Стефанович. Психологія менеджменту: Навч посіб. — К.:КНЕУ, 1997. — 248 c.
40. Микитенко В. В. Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : монографія. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8