Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3867
Усього літератури: 10678
Відвідувачів на сайті: 55
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.101.542. Мікроекономіка ->

21. Лук’яненко І. Г. Економетрика: практикум з використанням комп’ютера. — Київ : Знання, 1998. — 220 с. — ISBN 966-7298-08-4
22. Майорова Т. М. Інвестиційна діяльність:Навч посіб. — К.:ЦНЛ, 2004. — 376 c.
23. Майорова Т. М. Інвестиційна діяльність:Навч посіб. — К.:ЦУЛ, 2003. — 376 c.
24. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально - трудові відносини:Навчальний посіб. — К.:Атіка, 2005. — 304 c.
25. Махсма М. Б. Практикум з економіки праці та соціально-трудових відносин. — К.:Атіка, 2006. — 124 c.
26. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні:Навч.посіб. — К.:Кондор, 2005. — 406 c.
27. Омельченко, Андрій, Володимирович. Іноземні інвестиції в Україні:Довідник з правових питань. — К.:Юрінком, 1997. — 416 c.
28. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.:Лібра, 1998. — 392 c.
29. Пересада А. А., Майорова. Управління банківськими інвестиціями:Монографія. — К.:КНЕУ, 2005. — 388 c.
30. Пилипенко В. В. Мікроекономіка: Навч. посібник. — Львів: Новий Світ-2000, 2010. — 280 с. — ISBN 978-966-418-109-6
31. Пиндайк Р. Д., Рубинфельд. Микроэкономика. — М.:Экономика, 1992. — 510 c.
32. Самуэльсон П. Экономика. т.2. — Москва, "Алгон", 1992. — 415 c. — ISBN 5-201-09971-8
33. Самуэльсон П. Экономика.Учебник, в сокр. — Севастополь, изд."Ахтиар", 1995. — 384 c. — ISBN 5-87314-002-2
34. Сеюелсон, Пол, Нордгауз. Мікроекономіка:Пер .з англ. — К.:Основи, 1998. — 676 c.
35. Слюсаренко О. А. Микроэкономика: Учебное пособие (опорный конспект). — Киев: ДИТМ МНТУ, 2005. — 23 с. — ISBN 5-8046-0095-8
36. Фонштейн Н. Интересование в инновационный бизнес:Мировая практика-венчурний капитал:сборник статей. — М.:Академия народного хозяйства, 1996. — 260 c.
37. Хитер Кен. Экономика отраслей и фирм. Пер. с англ.: Учебн.пос. — М: Финансы и статистика, 2004. — 480с. — ISBN 5-279-02737-5
38. Хміль Ф. І. Управлінння персоналом .:Підручник. — К.:Академвидав, 2006. — 488 c.
39. Ястремський О., Гриценко. Основи мікроекономіки:Підручник. — К.:Знання, 1998. — 674 c.
40. Державна та комунальна власність в Україні. — К.:Юрінком інтер, 2002. — 445 c.