Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3833
Усього літератури: 10644
Відвідувачів на сайті: 39
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.131.7. Економічний ризик ->

21. Козаченко С. В., Нусинов В. Я. Инвестиционный анализ проектов техники. — Кривой Рог: Минерал, 1997. — 191с. — ISBN 966-7103-03-Х
22. Козаченко С. В. Економіка наукових досліджень і розробок: Навч. посіб. — К.: НМК ВО, 1991. — 236с. — ISBN 5-7763-0664-1
23. Кропельницька С. О. Аналіз і розробка інвестиційних проектів:Навч.посіб. — К.:Центр навчальної літератури, 2005. — 160 c.
24. Круш П. В., Тульчинська С. О., Шашина М. В. [та ін.] Національна економіка: Підручник для студ. вищих навч. закл./За ред.П.В. Круша. — К.: Каравела, 2008. — 416 c. — ISBN 966-96076-7-6
25. Крушевський А. В. Математичне програмування в економіці та управлінні: Навч.-метод. посіб. — К.: ІММБ, 2001. — 107 с.: іл. — ISBN 966-7629-03-1
26. Кубонива М. С., Табата, Табата. Математическая экономика на персональном компьютере. — М.:Финансы и статистика, 1991. — 304 c.
27. Лановий В. Інвестиції та розвиток. — Київ: Центр ринк. реформ, 2002. — 88 с. — ISBN 966-7865-41-Х
28. Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Економічна історія України і світу:Підручник 8-ме вид. — К.:Вікар, 2006. — 405 c.
29. Лановик Б. З., Мтисякевич Р., Матейко. Економічна історія України і світу:Підручник. — К.:Вікар, 1999. — 737 c.
30. Лісовицький В. М. Історія економічних учень:Навч.посіб. — К.:Центр навчальної літератури, 2004. — 220 c.
31. Лісовицький В. М. Історія економічних вчень : навч. посіб. — Київ : Центр навч. л-ри, 2004. — 220 с. — ISBN 966-8253-93-0
32. Лісовицький В. М. Історія економічних вчень: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 220 с. — ISBN 966-8253-93-0
33. Лук’янова В. В., Головач Т. В. Економічний ризик:Навч.посіб. — К.:Академвидав, 2007. — 464 с. — ISBN 966-8226-37-2
34. Лук’янова В. В., Головач Т. В. Економічний ризик:Навч.посіб. — К.;Академвидав, 2007. — 464 с. — ISBN 966-8226-37-2
35. Лукьянова Н. А. Настольная книга бизнесмена: Курс англ. яз. по коммер. деятельности и формам деловой коммуникации: Учеб. пособие. — М.: ГИС, 1998. — 570 с. — ISBN 5-8330-0100-5
36. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підручник для вузів. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472 с. — ISBN 978-966-364-883-5
37. Мельник Л. Г. Экономика информации и информационные системы предприятия: Учебное пособие для студ. вузов. — Суми: Университетська книга, 2004. — 399 с. — ISBN 966-680-119-1
38. Найда А. М. Вступ до політекономії. 1993. — 152 c.
39. Актуальні проблеми економіки: теорія і практика/ Рец. КозаченкоС.В / В. Є. Новицький. — К.: Вид. Європейського ун-ту, 2005. — Вип.1. — 320 с. — ISBN 966-301-088-6
40. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки:Навч.посіб для самостійного вивч.дисц. — Київ:КНЕУ, 2003. — 148 c. — ISBN 966-574-503-4