Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3997
Усього літератури: 10808
Відвідувачів на сайті: 54
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 338.2. Економічна політика ->

41. Ін-т політ. і етнонац. досл. Сучасна політична ситуація в Україні: Між сходом і заходом: Зб. мат. семінару Ін-ту політ. і етнонац. досл. НАН України та Київ. проекту Ін-ту Кеннана (5 лип. 2001 р.). — Київ: Стилос, 2001. — 60 с. — ISBN 966-02-2191-6
42. Нусинов В. Я. Прогнозирование и оценка экономических результатов производства в условиях инвестирования и принятия стабилизационных мер в промышленности. — Днепропетровск: Наука и образование, 1998. — 223 c. — ISBN 966-7191-12-5
43. Нусинов В. Я. Прикладные аспекты экономической оценки деятельности промышленных предприятий и их обединение на примере горнобывающей промышленности. — Днепропетровск: Наука и образование, 1998. — 55 c. — ISBN 966-7191-13-3
44. Павловський М. Шлях України.Шлях вліво,шлях вправо-хибний шлях.:2-ге видання. — К.:Техніка, 1997. — 148 c.
45. Павловський М. Стратегія розвитку суспільства:Україна і світ економіка,політологія,соціологія. — Київ: Техніка, 2001. — 312 c. — ISBN 966-575-064-Х
46. Павловський М. Шлях України.Шлях вліво,шлях вправо-хибний шлях.:2-ге видання. — Київ:Техніка, 1997. — 152 c. — ISBN 966-575-160-3
47. Пастухова В. В. Стратегічний менеджмент: Опорний конспект лекій для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій", "Менеджмент антимонопольної діяльності", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"денної та заочної форм навчання. — Київ: Центр підготовки навчально-методичних видань, 2004. — 62 с.
48. Покропивний С. Ф. Бізнес-план:технологія розробки та обгрунтування:Навч.посіб. — Київ: КНЕУ, 1998. — 208 c. — ISBN 966-574-046-5
49. Покропивний, Сергій, Федорович. Підприємство:стратегія,організація,ефективність:Навч.посіб. — К.:КНЕУ, 1998. — 352 c.
50. Проді Р. Задум об’єднаної Європи: монографія. — Київ: К.І.С., 2002. — 140 с. — ISBN 88-15-07103-2 (італ.)
51. Сорос Дж. Криза глобального капіталізму.Відкрите суспільство під загрозою. — Київ: Основи, 1999. — 259 c. — ISBN 966-500-131-0
52. Сост Л. П., Мешкова. Основы бизнеса:Конспект лекций. — К.:МНТУ, 1995. — 129 c.
53. сост. Гринько И. С. Внешнеторговые сделки. — Сумы : Реал, 1994. — 464 с. — ISBN 5-7707-3464-7
54. Степанов О. Стратегія економічного розвитку України.Вип. 2-3:Науковий збірник. — Київ: КНЕУ, 2000. — 328 c.
55. Тарнавська Н. Стратегічний менеджмент: Практикум: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — Тернопіль: Карт-бланш, 2008. — 287 с. — ISBN 978-966-7952-56-3
56. Телишевська Л. І. Проектний аналіз у схемах: Навч. посіб. — Харків: ІНЖЕК, 2005. — 255 с. — ISBN 966-392-032-7
57. Томпсон А. А., Ганиева А. Р., Дроздов В. Ю. [и др.] Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа: учеб. пособие. — Москва; Санкт-Петербург; Киев: ИД Вильямс, 2003. — 928 с. — ISBN 5-8459-0407-2
58. Фонштейн Н. Коммерциализация технологий.Мировой опыт-российским регионам. — Москва: Moscow vens, 1995. — 228 c. — ISBN 5-86461-195-6
59. Фонштейн Н. М. Управление инновациями. Факторы успеха новых фирм: Вып. 1. — Москва:"Дело ЛТД", 1995. — 224 c. — ISBN 5086461-195-6
60. Хоффманна А., Зиденберг А. Україна на раздоріжжі.Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ. — К.:"Феникс", 1998. — 477 c.