Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3833
Усього літератури: 10644
Відвідувачів на сайті: 44
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.131.7. Економічний ризик ->

41. Савельєва Є. Європейська інтеграція і маркетинг. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 482 c. — ISBN 966-7952-20-7
42. Сазонець І. Л. Міжнародна інвестиційна діяльність: навч. посібник. — Київ: Центр навч. л-ри, 2003. — 156 с. — ISBN 966-8253-63-9
43. Сауельсон, Поль. Економіка:Підручник. — Львів:Світ, 1993. — 495 c.
44. Саумеэльсон П. Экономика:Учебник в сокр. — Севастопол: Ахтиар, 1995. — 384 c.
45. Степанов О. Стратегія економічного розвитку України.Вип. 2-3:Науковий збірник. — Київ: КНЕУ, 2000. — 328 c.
46. Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком : Навч.посіб. — К.:Вища школа, 2000. — 223 c.
47. Титова Н. Е. История экономических учений:Курс лекций. — М.:ВЛАДОС, 1997. — 288 c.
48. Фернан. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм. — Київ, 1996. — 543 c.
49. Цигилик І. І., Кропельницька С. О., Білий М. М. [та ін.] Аналіз і розробка інвестиційних проектів: навч. посібник. — Київ: Центр навч. л-ри, 2005. — 160 с. — ISBN 966-8365-81-X
50. Чумаченко М. Г. Іневестиційна політика в Україні: досвід.ю проблемиЮ перспективи: Монографія. — Донецьк: Юго-Восток, 2003. — 292 с. — ISBN 966-8278-29-1
51. Шевелева С. Основы экономики и бизнеса:Учеб.пособие для учащихся средних профессиональных заведений.- 2-е изд., перераб. и доп. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 503с. — ISBN 5-238-00019-7
52. Шевелева С. А. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие [по англ. яз.] для учащихся сред. проф. учеб. заведений. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — 503 с. — ISBN 978-5-238-00866-0
53. Шевелева С. А. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие по англ. яз. — М.: Культура и спорт: ЮНИТИ, 1996. — 293 с. — ISBN 5-85173-005-6
54. Шевчук О. Б. Глобально-інформаціональна економіка та енергетичний підхід до її дослідження.для студентів. — Київ, 2004. — 112 c. — ISBN 966-651-155-X
55. Юхименко П. І. Економічна історія: Навч посіб 2-ге вид. — К.:Вікар, 2006. — 341 c.
56. Ямпольский С., Козаченко С. В., Гинзбург Б. Совершенствование управления созданием и широким распространением научно-технических новшеств. — М.: МНИИПУ, 1986. — 49с.
57. Янковский Н. А., Макогон Ю. В., Рябчин А. М. Инновационные и классические теории катастроф и экономических кризисов: Науч. изд. — Донецк: ДонНУ, 2009. — 331с.
58. Продуктивні сили України:прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 рр. 2002. — 291 c.
59. Выйти из квадрата:Заметки экономиста. — М.:Политиздат, 1989. — 416 c.
60. Енциклопедія народного господарства Української РСР, т.1. А-Е — Київ, Головна редакція УРЕ, 1969. — 598 c.