Міжнародний Науково-технічний Університет

Іванов Є. О. Редактор Microsoft World: методичні вказівки з дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка". — К.: МАУП, 2002. — 72 с. — ISBN 966-608-217-9

Наконечний С. І. Математичне програмування: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 452 с. — ISBN 966-574-538-7

Бідніченко О. Г. Побудова графічних зображень у системі AutoCAD: навч. посіб. — Миколаїв: УДМТУ, 2001. — 44 с.

Волкович Н. Л., Геранін В. О. Ключові питання теорії цифрової обробки зображень. — Київ: ВПФ УкрІНТЕІ, 2001. — 152 с.

Укл.: Нестеренко С.О. Методичні вказівки з дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка". — Чернігів: ЧИБіП, 2001. — 54 с.

Книжок у каталозі: 6911
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12750
Відвідувачів на сайті: 40
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

61. Мисик Л. В. Українсько-англійський словник правничої термінології. — К.:Юрінком Інтер, 1999. — 528 c. — ISBN 966-7302-89-Х
62. Михайленко О. Р. Основи держави і права (правознавство). — Київ: Femina, 1995. — 160 c. — ISBN 5-7707-7460-6
63. Мінченко С. Правова культура як чинник забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій дільності. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.321-328
64. Сучасні тенденції суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України у правовому вимірі: зб. матер. регіон. студ. наук. конф. (Полтава, 4 віт. 2013 р.). — Полтава: МНТУ ім. академіка Юрія Бугая, 2013. — 132 с.
65. Молдаван, Валеріан, Васильович. Риторика загальна та судова:Навч.посіб 2-е вид. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 320 c.
66. Молдаван, Валеріан, Васильович. Судова риторика:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2006. — 328 c.
67. Молдаван, Валеріан, Васильович. Основи держави і права:Опорні конспекти:Навч.посіб. — К.:Юмана, 1996. — 176 c.
68. Молдован В. В., Молдован А. В. Порівняльне кримінально-процесувальне право:Україна,ФРН,Франція,США:Навч.посіб. — Київ : Юрінком інтер, 1999. — 400 c. — ISBN 966-7302-94-6
69. Молдован В. В. Юридичний практикум: Навчальні ігри:Навчальний посібник. — Київ: Либідь, 1994. — 288 с. — ISBN 5-325-00484-0
70. Музиченко П. П. Історія держави і права України. — К.:Знання, 2001. — 429 c.
71. Мумінова Г., Савіна. Судово-бухгалтерська експертиза:Навч.-метод.посіб для самост.вивч.дисципл. — К.:КНЕУ, 2004. — 268 c.
72. Ней Н. С. Місце теорії управління в правознавстві. — Чернівці: Рута, 2007. — 244 с. — ISBN 966-568-870-7
73. Нечай А. А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних фондів: Монографія. — Чернівці : Рута, 2004. — 376 с. — ISBN 966-568-705-0
74. Нечитайленко А. А. Основы теории права:Учебное пособие. — Харьков: Консум, 1998. — 176 c. — ISBN 966-7124-24-Х
75. Оніщенко Н. А. Правова система як об’єкт пізнання загальнотеоретичної юриспруденції: Лекція. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.258-
76. Оноре Т. Про право:Короткий вступ. — Київ: Сфера, 1997. — 124 c. — ISBN 966-7267-06-7
77. Орач Є. М., Тишик Б. Й. Основи римського приватного права:Курс лекцій. — Київ: Юрінком інтер, 2000. — 272 c. — ISBN 966-7784-22-3
78. Орленко В. І., Орленко В. В. Історія держави і права зарубіжних країн:Посіб для підготов.до іспитів. — Київ: ПАЛИВОДА, 2007. — 244 c. — ISBN 966-437-008-8
79. Петришин О. Соціально-юридична природа права. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.15-29
80. Пидопригора, Афанасий, Андронович. Основы римского гражданского права:Учеб.пособие 2-е изд. — К.:Вентури, 1995. — 288 c.