Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5381
Усього літератури: 12452
Відвідувачів на сайті: 112
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811. Загальне мовознавство ->

1. Bachman Lyle F. Fundamental Considerations in Language Testing. — New York: Oxford University Press, 1991. — 408c. — ISBN 0 19 437003 8
2. Levitsky A. E. Linguistics: Підручник для студ. вищ. навч. закладів. — Київ: Знання України, 2006. — 171 с. — ISBN 966-316-138-8
3. Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 540300 (050300) "Филол. образование". — М.: Флинта, 2009. — 412 с. — ISBN 978-5-89349-573-7
4. Березин Ф. М. История советского языкознания.Некоторые аспекты общей теории языка: Хрестоматия. — М.: Высшая школа, 1980. — 352с.
5. Бессонова О. Л. Оценочные стереотипы в контексте гендерных исследований. — Нова філологія, 2001. — № 1. — С.41-58 — ISBN 966-599-121-3
6. Білецький А. О. Про мову і мовознавство:Навч.посіб. — К.:Артек, 1997. — 224 c.
7. Білецький А. О. Про мову і мовознавство: Навч. посібник для студ. філол. спец. вузів. — Київ: АртЕк, 1997. — 224 с. — ISBN 966-505-030-3
8. Білоусенко П. І. Про природу деяких мінімальних фразеологізмів у російській і українській мовах. — Нова філологія, 2001. — № 1. — С.69-75 — ISBN 966-599-121-3
9. Будагов Р. А. Введение в науку о языке: Учебн. пособ.- 2-е изд., доп. и переработ. — М.: Просвещение, 1965. — 492с.
10. Бурау И. Я. Загадки мира слов. — Донецк:Сталкер, 1998. — 448 c. — ISBN 966-7104-74-5
11. Возняк Т. С. Тексти та переклади: Семантичний простір мови. Одвічні запитання. Мартін Гайдеггер. Ганс Георг Гадамер. Габріель Марсель. — Х.: Фоліо, 1998. — 666 с. — ISBN 966-03-0382-3
12. Воробьева О. П. Текстовые категории и фактор адресата: Монография. — К.: Вища школа, 1993. — 200с.
13. Гуменюк Н. Г. Понятие о дейктическом поле. — Нова філологія, 2001. — № 2. — С.11-19 — ISBN 966-599-152-3
14. Дорошенко С. І. Загальне мовознавство: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. — Київ: ЦНЛ, 2006. — 288 с. — ISBN 966-364-257-2
15. Емінеску Михай. "До зірки" мовами народів світу (38 перекладів 15 мовами): Навч. вид./ Упорядкув. і передмова С.Лучканина. — К.: Науковий світ, 2003. — 49с. — ISBN 966-675-205-0
16. Жаборюк О. А. Система мови крізь призму теорії логіко-граматичної динаміки. — Нова філологія, 2002. — № 1. — С.5-16 — ISBN 966-599-153-1
17. Жлуктенко Ю. О. Вступ до германського мовознавства.- 3-е вид, доп. — К.: Вища школа, 1986. — 231с.
18. Журавлев В. К. Занимательные диалоги о языкознании.- 3-е изд. — М.: URSS, 2010. — 205, [2] с. — ISBN 978-5-484-01178-0
19. Зернова В. К. Словотворчий етимологічний німецько-російський навчальний словник: Політехнічна, будівельна, архітектурна, економічна, санітарно-гігієнічна лексика/ близько 26 000 слів і термінів.Т.3 N-S. — Київ.: ІСДО, 1994. — 268 c — ISBN 5-8238-0241-2
20. Иванова Л. П. Общее языкознание: Курс лекций. — : Освита Украины, 2010. — 432 с. — ISBN 978-966-188-123-4