Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 33
Користувачів у каталозі: 1260

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 331. Праця. Кадри. Охорона праці ->

1. Алькема В. Г., Кириченко О. С. Економічна безпека суб’єктів логістичнорї діяльності. — Київ : ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2016. — 350 с. — ISBN 978-966-170-008-5
2. Бараз В. И. Технические средства, повышающие безопасность труда в бурении. — Москва, 1971. — 120 c.
3. Богиня Д. П., Грішнова О. Основи економіки праці:Навч.посіб. — К.:Знання-Прес, 2000. — 313 c.
4. Буряк П. Ю. Економіка праці й соціальо-трудові відносини : навч. посіб. — Київ : Центр навчальної літератури, 2003. — 438 с.
5. Вакуленка В. М. Кодекси України:Кодекс законів про працю України. 2002. — 172 c.
6. Вакуленко В. Законодавство України про працю:Зб норматив.актів:У3-х кн. — К.:Істина, 1999. — 704 c.
7. Вакуленко В. О., Товстенка П. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. — К.:Юрінком інтер, 1998. — 1040 c.
8. Василенко П. М. Зайнятість та соціальний захист населення від безробіття у питаннях і відповідях. — Київ : Алерта, 2011. — 304 с. — ISBN 978-617-566-072-0
9. Верстюк Р. П., Нащочич П. Д. Системне навчання фонтанників-запорука високої боєготовності. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 4. — С.64-65
10. Гадзевич О. І. Оплата праці в умовах ринку: торія, практика : навч. посіб. — Київ : Кондор, 2008. — 400 с. — ISBN 978-9660351-137-5
11. Гандзюка М. П. Основи охорони праці. — К.:Каравела, 2008. — 382 c.
12. Гатауллін Р. Г. Як уникнути негативного впливу шуму на здоров’я людини. — Безпека життєдіяльності, 2012. — № 2. — С.8-13
13. Геврик Є. О. Охорона праці: навчальний посібник для студ. вузів. — Київ: Ніка-Центр, 2005. — 296 с. — ISBN 966-521-341-5
14. Гордиенко Г. Г. Безопасность работ в химических производствах: Для студентов. — Москва, 1972. — 396 c.
15. Грищук М. В. Основи охорони праці. — К.:Кондор, 2005. — 240 c.
16. Денисенко Г. Ф. Охрана труда:Учебное пособие для вузов. — М.:Высшая, 1985. — 319 c.
17. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці: підручник. — Київ: Знання, 2010. — 375 с. — ISBN 978-966-346-601-9
18. Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз): Наук.-практ. посіб. У 2-х тт. Т.1 / За ред. В.С.Венедиктова. — К.-Х.: Держ.департамент з питань адаптації законодавства, 2006. — 680 c. — ISBN 966-8246-24-2
19. за ред. Розгонюка В. В. Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з охорони праці, технічного нагляду, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки. — Харьків, 1998. — 536 c.
20. Забіновська Г. Т. Економіка праці:Навч.посіб для студентів. — К.:КНЕУ, 2007. — 304 c.