Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 35
Користувачів у каталозі: 1260

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 519.8. Дослідження операцій ->

1. Бабушкина С., Окулов. Практикум по обьэктивно-ориентированному программированию. — М.:Бином Лаборотория знаний, 2004. — 366 c.
2. Бухтияров А. М. Сборник задач по программированию на алгоритмических языках: учеб. пособие для втузов. — М.: Наука, 1974. — 240 с.
3. Глушков В. М., Валах В. Я. Что такое огас?. — Москва, 1981. — 158 c.
4. Голуб О. Т. Методи оптимізації:Конспект лецій. — К.:МНТУ, 1995. — 113 c.
5. Грунский И. С. Представления конечных автоматов. — Киев, 1990. — 232 c.
6. Еремин И. И., Астафьев Н. Н. Введение в теорию линейного и выпуклого програмирования. — Москва, 1976. — 190 c.
7. Жильцов О. Б. .математичне програмування (з елементами інформаційних технологій): навч. посіб. — Київ : Персонал, 2008. — 184 с. — ISBN 978-966-608-940-6
8. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій: Метод вказівки до курсової роботи. — К.:МНТУ, 2000. — 59 c.
9. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій: Підручник. — Київ, 2000. — 688 c.
10. Заславский Ю. Л. Сборник задач по линейному программированию. — Издательство"Наука", 1969. — 255 c.
11. Кабикин В. Е. Диагностика оперативного мышления. — К.: Наук. думка, 1977. — 112с.
12. Крушевський А. В. Математичне програмування в економіці та управлінні: Навч.-метод. посіб. — К.: ІММБ, 2001. — 107 с.: іл. — ISBN 966-7629-03-1
13. Лапко А. В., Ченцов С. В. Непараметрические системы обработки информации:Учеб.пособие. — М.:Наука, 2000. — 350 c.
14. Ржевський С. В., Александрова В. М. Дослідження операцій: підручник. — Київ : Академвидав, 2006. — 558 с. — ISBN 966-8226-33-Х
15. Соболь Б. В., Месхи Б. Ч., Каныгин Г. И. Методы оптимизации: Практикум. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. — 380с. — ISBN 978-5-222-16161-6
16. Стронгин Р. Г. Численные методы в много экстремальных задачах для студентов. — Москва, 1978. — 240 c.
17. Тишин С. Д. Таблицы возведения в степень для студентов. — Москва, 1954. — 223 c.
18. Толок В. А. Метод конечных элементов: теория, алгоритмы, реализация. — Киев, 2003. — 316 c.
19. Хованский Г. С. Что такое немография?. — Москва, 1969. — 62 c.
20. Цвелодуб Н. И. Таблица перевода угловых размеров в линейные. — Издательство"Техника", 1971.