Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3833
Усього літератури: 10644
Відвідувачів на сайті: 24
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 338. Управління та планування в економіці. Виробництво ->

1. Козаченко С. В. Актуальна проблема прискорення науково-технічного прогресу. Економіка радянської України. 1982. — № 10. — С.95-96
2. Козаченко С. В. Банки и малый бизнес. Бизнес-Информ. 1997. — № 13. — С.41-44
3. Козаченко С. В., Прокопенко А. В. Гибкая автоматизация- основа адаптации производства и продукции. Вісник Академії наук Української РСР. 1987. — № 2. — С.35-40
4. Бугай Ю., Козаченко С. Глобализация бизнеса. Бизнес-информ. 1997. — № 8. — С.19-22
5. Гиль О. О. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: навч. посібник : кредитно-модульний курс. — Львів: Новий Світ-2000, 2009. — 248 с. — ISBN 978-966-418-104-1
6. Демешок О. О., Микитенко В. В. Економічна безпека пром-исловості: цільовий функціонал та технології управління. — Ін-т економіки прородокористування та сталого розвитку НАН України, 2012. — 650 с. — ISBN 978-966-8912-67-2
7. Микитенко В. В., Алимов О. М. Енергоефективність промислового виробництва. — К.: Об’єднаний інститут економіки НАН України, 2004. — 281 с.: рис., табл. — ISBN 966-02-3204-7
8. Козаченко С. В. Интенсификация и научно-технический прогресс. Экономика советской Украины. 1983. — № 4. — С.93-95
9. Козаченко С. В. Методические основы оценки технико-экономического уровня машин. Экономика советской Украины. 1991. — № 4(345). — с.56-61
10. Бердар М. М. Модернізаційний стан підприємництв харчової промисловості України в сучасних умовах : монографія. — Чернігів : ЧНТУ, 2018. — 324 с. — ISBN 978-617-7571-25-3
11. Науково-технічний прогрес і людино-машинні системи (рецензія на монографію В.Г.Коби "Проблемы развития и экономической оценки эргатических систем). Вісник АН УРСР. 1987. — № 4. — С.102-104
12. Ярошенко Ф. А., Козаченко С. В. О стратегии управления и развития персонала в процессе модернизации организаций // Вісник УВ МАН ВШ. 2003. — № 1. — С.83-95
13. Организационно-экономические проблемы научно-технических комплексов. Вопросы экономики. 1988. — № 2. — С.28-36
14. Козаченко С. В., Нусинов В. Я. Оценка эффективности вариантов при проектировании систем машин. В кн.:Управление эффективностью производства с применением экономико-математических методов и АСУ: Тезисы докладов. — М., 1984. — С.31-32
15. Коваль О. П. проблеми становлення накопичувальної складової пенсійного забезпечення в Україні: аналітична доповідь. — Київ : НІСД, 2011. — 96 с. — ISBN 978-966-554-126-4
16. Шпак Л. О. Регулювання економічного розвитку туристично-рекреаційних комплексів регіонів України: методологія формування, теорія та практика: Монографія. — Черкаси: СУЕМ, 2014. — 324 с. — ISBN 978-966-7812-55-3
17. Козаченко С. В. Реструктуризация промышленных предприятий. Бизнес-информ. 1997. — № 17. — С.27-30
18. Бабич В., Козаченко С. Рычаги и стимулы реализации научно-технических достижений. Экономика советской Украины. 1990. — № 4(333). — С.93
19. Козаченко С. В., Палієнко Ж. Світовий досвід використання ядерних технологій. Економіка України. 1994. — № 8. — С.24-30
20. Александрова В., Козаченко С. Совершенствование управления НТП. Экономика советской Украины. 1990. — № 9. — С.90