Міжнародний Науково-технічний Університет

Проблеми філософії права: міжнародний часопис. - Том ІІ. — Київ - Чернівці: Рута, 2004. — 240 с.

Колодій. А. М. Теорія держави і права: навч. посіб. — Київ : Юрінком інтер, 2002. — 368 с. — ISBN 966-667-051-8

Журавський В. С. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток. — Київ: Юрінком Інтер, 2003. — 296 с. — ISBN 966-667-104-2

Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. — Київ: Атіка, 2005. — 592 с. — ISBN 966-8074-94-7

Котюк В. О. Основи держави і права: Навч. посіб. — Київ: Вентурі, 1998. — 320 с. — ISBN 966-570-015-4

Книжок у каталозі: 6142
Книжок у електр. бібліотеці: 2770
Усього літератури: 8912
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 81.27. Лінгвістика. Соціолінгвістика ->

1. Levitskiy A. E. Linguistics for University Students. — К.: МНТУ ім. Ю. Бугая, 2005. — 46с.
2. Martinich A. P. The Philosophy of Language.-Third Edition. — New York: Oxford University Press, 1996. — 577с.
3. Бугайски М. Язык коммуникации: Пер. с польск./ Науч. ред. А.А.Киселева. — Харьков: Гуманитарный центр, 2010. — 543 с. — ISBN 978-966-8324-66-6
4. Виноградов В. А. Социолингвистическая типология: научное издание:Монография. — М.: Книжный дом, 2009. — 128 с. — ISBN 978-5-397-00047-5
5. Звегинцев В. А. Теоретическая и прикладная лингвистика: Учеб. пособие (Из лингвистического наследия).- 3-е изд. — М.: URSS, 2007. — 334, [2] с. — ISBN 978-5-382-00214-9
6. Малюга Е. Н. Функциональная прагматика межкультурной деловой коммуникации: Научное издание.-2-е изд. — М.: URSS, 2008. — 314, [6] с. — ISBN 978-5-397-00075-8
7. До витоків соціолінгвістики: соціологічний напрям у мовознавстві: Монографія(Серія "Мова і соціум") / Мацюк Г. — Л.: ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2008. — Вип.1. — 432 с. — ISBN 978-966-613-661-2
8. Наумов В. В. Лингвистическая идентификация личности. — М.: URSS, 2010. — 237 с. — ISBN 978-5-397-00861-7
9. Радбиль Т. Б. Основы изучения языкового менталитета: учеб. пособие. — Москва: Флинта, 2010. — 325, [1] с. — ISBN 978-5-9765-0700-5 (Флинта)
10. Сахарчук Л. І. Методологія комунікативних досліджень. — К.: КНУ, 2006. — 214 с. — ISBN 966-640-184-3
11. Соколов Л. В. Введение в теорию социальной коммуникации : Учеб. пособ.( Ксерокс). — СПб: СПбУП, 1996. — 320с. — ISBN 5-7621-0020-0
12. Соснова М. Л. Тренинг коммуникативного мастерства: Учебное пособие для вузов. — М.: Академический проект, 2010. — 265 с. — ISBN 978-5-8291-1185-4
13. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: Учебное пособие для студентов, аспирантов и соискателей по специальности "Лингвистика и межкультурная коммуникация". — Москва: Слово/Slovo, 2008. — 261, [1] с. — ISBN 978-5-387-00069-0
14. Товт М. М. Научно-практический комментарий Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" (с приложениями). — Киев: Рябоконь О. В., 2013. — 158, [2] с. — ISBN 978-966-2246-34-6
15. Тураева З. Я. Категория времени: время грамматическое и время художественное : (на материале англ. яз.) : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по специальности "Иностр. яз.". — М.: URSS, 2009. — 216, [2] с. — ISBN 978-5-397-00218-9
16. Чудинов А. П. Политическая лингвистика: Учебное пособие: Для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов. — Москва: Флинта, 2012. — 254 с. — ISBN 978-5-89349-897-4
17. Швейцер А. Д. Современная социолингвистика: теория, проблемы, методы. — М.: URSS, 2011. — 174, [2] с. — ISBN 978-5-397-01740-4
18. Шор Р. О. Язык и общество. — М.: URSS, 2010. — X, 151, [1] с. — ISBN 978-5-397-00924-9
19. Мова у соціальному і культурному контексті: Збірник наук. праць. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 1997. — 270с. — ISBN 966-581-013-8
20. Комунікативні та когнітивні проблеми дискурсу: Вісник ХНУ ім. Каразіна. — Х.: Константа, 2001. — 226с.