Міжнародний Науково-технічний Університет

Конституція України (станом на 20.05.2020). — К.: Центр учбової літератури, 2020. — 66 с.

Конституція України (станом на 07.09.2022). — К.: Алерта, 2022. — 80 с.

За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.

За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: практ. посіб. для суддів. — Х.: Право, 2018. — 398 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 73
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 81.27. Лінгвістика. Соціолінгвістика ->

1. Levitskiy A. E. Linguistics for University Students. — К.: МНТУ ім. Ю. Бугая, 2005. — 46с.
2. Martinich A. P. The Philosophy of Language.-Third Edition. — New York: Oxford University Press, 1996. — 577с.
3. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. — К.:Видавн.центр "Академія", 2004. — 344 c. — ISBN 966-580-172-4
4. Бугайски М. Язык коммуникации: Пер. с польск./ Науч. ред. А.А.Киселева. — Харьков: Гуманитарный центр, 2010. — 543 с. — ISBN 978-966-8324-66-6
5. До витоків соціолінгвістики: соціологічний напрям у мовознавстві: Монографія(Серія "Мова і соціум") / Мацюк Г. — Л.: ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2008. — Вип.1. — 432 с. — ISBN 978-966-613-661-2
6. Сахарчук Л. І. Методологія комунікативних досліджень. — К.: КНУ, 2006. — 214 с. — ISBN 966-640-184-3
7. Товт М. М. Научно-практический комментарий Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" (с приложениями). — Киев: Рябоконь О. В., 2013. — 158, [2] с. — ISBN 978-966-2246-34-6
8. Мова у соціальному і культурному контексті: Збірник наук. праць. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 1997. — 270с. — ISBN 966-581-013-8
9. Комунікативні та когнітивні проблеми дискурсу: Вісник ХНУ ім. Каразіна. — Х.: Константа, 2001. — 226с.