Міжнародний Науково-технічний Університет

Василенко В. О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: навч. посібник для вузів. — Київ: ЦУЛ, 2003. — 419 с. — ISBN 966-8253-02-7

Дерлоу Д., Семків Р. А., Ткачук Р. Л. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: [посібник]. — Київ: Всеувито, 2001. — 242 с. — ISBN 966-520-009-7

Кузьмичов А. І. Економетрія. Моделювання засобами MS Excel: навчальний посібник. — Київ: Ліра-К, 2011. — 214 с. — ISBN 978-966-2174-14-4

Лещинський. Економетрія: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. — Київ: МАУП, 2003. — 208 с. — ISBN 966-608-292-6

Назаренко О. М. Основи економетрики: Підручник. - Вид. 2-ге, перероб. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 392 с. — ISBN 966-8253-72-8

Книжок у каталозі: 5986
Книжок у електр. бібліотеці: 1882
Усього літератури: 7868
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 54
Користувачів у каталозі: 1318

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 336.22. Податкова система. Збори ->

1. Азаров М. В., Кольга А. В., Онищенко. Все про податки:Довідник. — К.:Експерт-Про, 2000. — 492 c.
2. Василик О. П. Податкова система України: Навч посібник. — К.:ВАТ "Поліграфкнига", 2004. — 478 c.
3. Вельбицкая И. И. Единый налог для юридических и физических лиц. Фиксированный налог: Практ. пособ. — К.: Ред. газеты "Бухгалтерия. Налоги. Бизнес", 2003. — 287 с. — ISBN 966-95778-5-3
4. Дорнберг Р. Л. Міжнародне оподаткування. Пер. з англ. Ю.А.Кучеренка. — К.: Абрис, 1997. — 304 с. — ISBN 966-531-018-6
5. Загородній А. Г., Вознюк. Податки.збори,обов’язкові платежі Термінологічний словник. — Лівів:Націонал унт: Львівська політехніка", 2003. — 192 c.
6. Золотько І. А. Податкова система:Навч.посібник.для самост.вивч.дисц 2-ге вид доп і. — К.:КНЕУ, 2005. — 127 c.
7. Ісаншина Г. Ю. Податковий менеджмент: Навч посіб. — Київ:ЦУЛ, 2003. — 260 c.
8. Козаченко С. В., Логвинова Е. И. Налоговая система как стимулятор ускорения научно-технического прогресса. В кн.: экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса в промышленном производстве:Третья всесоюзная НПК: Тезисы докладов. — Одесса, 1990. — С.18-50
9. Кравчук Г. В. Податковий менеджмент: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. — Чернігів : Деснянська правда, 2005. — 332 с. — ISBN 966-502-257-1
10. Криницький І. Є. Теоретичні проблеми податкового процесу: Монографія. — Х.: Право, 2009. — 320 с. — ISBN 978-966-458-143-8
11. Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система:Навч.посібник. — Тернополь:Карт-бланш, 2004. — 331 c. — ISBN 966-7952-30-4
12. Кучерявенко М. П. Податкові процедури: правова правова природа і класифікація: Монографія. — Київ: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. — 460 с. — ISBN 978-966-2183-55-9
13. Чуркин А. В. Объект налогообложения: правовые характеристики: Учеб. пос. — М.: Юристъ, 2003. — 120с. — ISBN 5-7975-0661-0
14. Щекин Д. М. Налоговые последствия недействительных сделок: Монография. — М.: МЦФЭР, 2004. — 189 с. — ISBN 5-7709-0263-9
15. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник/ Под ред.В.Г.Князева, Д.Г.Черника. — М.: Закон и право : ЮНИТИ, 1997. — 192 с. — ISBN 5-85171-038-1
16. Практика применения нового Налогового кодекса Республики Казахстан в условиях мирового экономического кризиса: Материалы Четвертого Казахстанского налогового форума. — Алматы: НИИ финансового и налогового права, 2009. — 88с. — ISBN 978-601-278-074-1
17. Организация оценки и налогообложения недвижимости: [В 2 т.]Т.1 Т.2/Под общ. ред. Дж. К.Эккерта — М.: Академия оценки, 1997. — Т.1. — 382 с. — ISBN 5-89272-003-9
18. Оподаткування в Україні.Податок на прибуток .:Загальні положення. — К.:Юрінком інтер, 1998. — 400 c.
19. Оподаткування прибутку підприємств:Зб.актів законодавства. — К.:Право, 1997. — 318 c.
20. Податок на додану вартість:Зб.актів законодавства. — К.:Право, 1997. — 192 c.