Міжнародний Науково-технічний Університет

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Сердюк О. В. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум. — Харків: Право, 2017. — 372, [1] с. — ISBN 978-966-937-296-3

Сердюк О. В., Яковюк І. В. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум. — Харків : Право, 2019. — 404 с. — ISBN 978-966-937-531-5

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Книжок у каталозі: 6815
Книжок у електр. бібліотеці: 3998
Усього літератури: 10813
Відвідувачів на сайті: 23
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 336.22. Податкова система. Збори ->

1. Азаров М. В., Кольга А. В., Онищенко. Все про податки:Довідник. — Київ:Експерт-Про, 2000. — 492 c. — ISBN 966-95765-0-4
2. Азаров М. Я. Податкові системи заубіжних країн. — Київ: Комп’ютерпрес, 2004. — 240 с. — ISBN 966-95874-5-Х
3. Азаров М. Я. Податок на додану вартість та прогнозування його надходжень до бюджету: научное издание. — Київ: НДФІ, 2004. — 344 с.
4. Василик О. П. Податкова система України: Навч посібник. — Київ:ВАТ "Поліграфкнига", 2004. — 478 c. — ISBN 966-530-175-6
5. Вельбицкая И. И. Единый налог для юридических и физических лиц. Фиксированный налог: Практ. пособ. — К.: Ред. газеты "Бухгалтерия. Налоги. Бизнес", 2003. — 287 с. — ISBN 966-95778-5-3
6. Дорнберг Р. Л. Міжнародне оподаткування. Пер. з англ. Ю.А.Кучеренка. — К.: Абрис, 1997. — 304 с. — ISBN 966-531-018-6
7. Загородній А. Г., Вознюк. Податки.збори,обов’язкові платежі Термінологічний словник. — Лівів:Націонал унт: Львівська політехніка", 2003. — 192 c. — ISBN 966-7597-35-0
8. Золотько І. А. Податкова система:Навч.посібник.для самост.вивч.дисц 2-ге вид доп і. — Київ:КНЕУ, 2005. — 127 c. — ISBN 966-574-653-7
9. Ісаншина Г. Ю. Податковий менеджмент: Навч посіб. — Київ:ЦУЛ, 2003. — 260 c.
10. Каюхин Г. А. Экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса: Третья Всесоюзная научно-практическая конференция (Одесса, 1-4 октября 1990 г.): Тезисы докладов. — Одесса: [Б. и.], 1990. — 270 с.
11. Климчук С. В. Оподаткування підприємств: нав. посібник для студ. вищ. навч. закл. — Київ: Центр навч. л-ри, 2004. — 192 с. — ISBN 966-8365-67-4
12. Козаченко С. В., Логвинова Е. И. Налоговая система как стимулятор ускорения научно-технического прогресса. В кн.: экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса в промышленном производстве:Третья всесоюзная НПК: Тезисы докладов. — Одесса, 1990. — С.18-50
13. Кравчук Г. В. Податковий менеджмент: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. — Чернігів : Деснянська правда, 2005. — 332 с. — ISBN 966-502-257-1
14. Криницький І. Є. Теоретичні проблеми податкового процесу: Монографія. — Х.: Право, 2009. — 320 с. — ISBN 978-966-458-143-8
15. Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система:Навч.посібник. — Тернополь:Карт-бланш, 2004. — 331 c. — ISBN 966-7952-30-4
16. Кучерявенко М. П. Податкові процедури: правова правова природа і класифікація: Монографія. — Київ: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. — 460 с. — ISBN 978-966-2183-55-9
17. ред. Князев В. Г., Черник Д. Г. Налоговые системы зарубежных стран : Учебник. — Москва : Закон и право; ЮНИТИ, 1997. — 191 с. — ISBN 5-85171-038-1
18. Сідельникова Л. П. Податкова система : навч. посіб. — Київ : Ліра-К, 2012. — 576 с. — ISBN 978-966-2609-16-5
19. Толкушкин А. В. Налоги и налогообложение : энциклопедический словарь. — Москва : Юристъ, 2001. — 512 с. — ISBN 5-7975-0328-Х
20. Чуркин А. В. Объект налогообложения: правовые характеристики: Учеб. пос. — М.: Юристъ, 2003. — 120с. — ISBN 5-7975-0661-0