Міжнародний Науково-технічний Університет

Замлинський В. А. Венчурне інвестування суб’єктів аграрного виробництва: науково-методичний аспект: монографія. — Одеса: Прес-кур’єр, 2016. — 344 с. — ISBN 978-966-2512-82-3

Кононенко С. В. Форми політологічного розуміння міжнародних відносин: монографія. — Київ, 2012. — 899 с. — ISBN 978-966-02-6197-6

Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: підручник. — Київ: МАУП, 1999. — 248 с. — ISBN 5-86926-121-Х

Палеха Ю. І. Управлінське документування: навч. посіб. : у 2 ч. — Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. — 283 с. — ISBN 966-7942-42-2

Волкотруб Г. Й. Українська ділова мова: Практикум. — Київ: МАУП, 2007. — 156 с. — ISBN 978-966-608-794-5

Книжок у каталозі: 5881
Книжок у електр. бібліотеці: 1866
Усього літератури: 7747
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 192
Користувачів у каталозі: 1312

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 336.22. Податкова система. Збори ->

1. Азаров М. В., Кольга А. В., Онищенко. Все про податки:Довідник. — К.:Експерт-Про, 2000. — 492 c.
2. Василик О. П. Податкова система України: Навч посібник. — К.:ВАТ "Поліграфкнига", 2004. — 478 c.
3. Вельбицкая И. И. Единый налог для юридических и физических лиц. Фиксированный налог: Практ. пособ. — К.: Ред. газеты "Бухгалтерия. Налоги. Бизнес", 2003. — 287 с. — ISBN 966-95778-5-3
4. Дорнберг Р. Л. Міжнародне оподаткування. Пер. з англ. Ю.А.Кучеренка. — К.: Абрис, 1997. — 304 с. — ISBN 966-531-018-6
5. Загородній А. Г., Вознюк. Податки.збори,обов’язкові платежі Термінологічний словник. — Лівів:Націонал унт: Львівська політехніка", 2003. — 192 c.
6. Золотько І. А. Податкова система:Навч.посібник.для самост.вивч.дисц 2-ге вид доп і. — К.:КНЕУ, 2005. — 127 c.
7. Ісаншина Г. Ю. Податковий менеджмент: Навч посіб. — Київ:ЦУЛ, 2003. — 260 c.
8. Козаченко С. В., Логвинова Е. И. Налоговая система как стимулятор ускорения научно-технического прогресса. В кн.: экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса в промышленном производстве:Третья всесоюзная НПК: Тезисы докладов. — Одесса, 1990. — С.18-50
9. Кравчук Г. В. Податковий менеджмент: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. — Чернігів : Деснянська правда, 2005. — 332 с. — ISBN 966-502-257-1
10. Криницький І. Є. Теоретичні проблеми податкового процесу: Монографія. — Х.: Право, 2009. — 320 с. — ISBN 978-966-458-143-8
11. Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система:Навч.посібник. — Тернополь:Карт-бланш, 2004. — 331 c. — ISBN 966-7952-30-4
12. Чуркин А. В. Объект налогообложения: правовые характеристики: Учеб. пос. — М.: Юристъ, 2003. — 120с. — ISBN 5-7975-0661-0
13. Щекин Д. М. Налоговые последствия недействительных сделок: Монография. — М.: МЦФЭР, 2004. — 189 с. — ISBN 5-7709-0263-9
14. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник/ Под ред.В.Г.Князева, Д.Г.Черника. — М.: Закон и право : ЮНИТИ, 1997. — 192 с. — ISBN 5-85171-038-1
15. Практика применения нового Налогового кодекса Республики Казахстан в условиях мирового экономического кризиса: Материалы Четвертого Казахстанского налогового форума. — Алматы: НИИ финансового и налогового права, 2009. — 88с. — ISBN 978-601-278-074-1
16. Организация оценки и налогообложения недвижимости: [В 2 т.]Т.1 Т.2/Под общ. ред. Дж. К.Эккерта — М.: Академия оценки, 1997. — Т.1. — 382 с. — ISBN 5-89272-003-9
17. Оподаткування в Україні.Податок на прибуток .:Загальні положення. — К.:Юрінком інтер, 1998. — 400 c.
18. Оподаткування прибутку підприємств:Зб.актів законодавства. — К.:Право, 1997. — 318 c.
19. Податок на додану вартість:Зб.актів законодавства. — К.:Право, 1997. — 192 c.