Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 70
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.131.7. ризик ->

1. Головач В. В., Лук’янова В. В. Економічний ризик: навчю посіб. — Київ: Академвидав, 2007. — 464 с. — ISBN 966-8226-37-2
2. Дергачев В. А. Геополитический словарь-справочник. — К.: КНТ, 2009. — 592 с. — ISBN 978-966-373-499-6
3. Дорогунцов С. І. Продуктивні сили України:прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 рр. 2002. — 291 c.
4. Заболоцький Б. Ф., Кокошко М. Ф., Сможенко Т. С. Економіка України: Національна економіка України. — Львів, 1997. — 579 c.
5. Ігнатьєва І. А., Микитенко В. В. Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін: [монографія]. — К.: [Вишнемирський В. С.], 2010. — 694 с. — ISBN 978-966-8912-52-8
6. Качана Є. Розміщення продуктивних сил України:Підручник. — К.:Вища школа, 1999. — 375 c.
7. Козаченко С. В. Экономико-организационное управление созданием и внедрением новой техники: Обзорн. информ. Серия Экономические проблемы научно-технического прогресса Вып.25. — К.: Укрниинти, 1989. — 16с.
8. Козаченко С. В. Економіка і науково-технічний прогрес. — К.: Наук. думка, 1984. — 151с.
9. Кропельницька С. О. Аналіз і розробка інвестиційних проектів:Навч.посіб. — К.:Центр навчальної літератури, 2005. — 160 c.
10. Крушевський А. В. Математичне програмування в економіці та управлінні: Навч.-метод. посіб. — К.: ІММБ, 2001. — 107 с.: іл. — ISBN 966-7629-03-1
11. Кубонива М. С., Табата, Табата. Математическая экономика на персональном компьютере. — М.:Финансы и статистика, 1991. — 304 c.
12. Лукьянова Н. А. Настольная книга бизнесмена: Курс англ. яз. по коммер. деятельности и формам деловой коммуникации: Учеб. пособие. — М.: ГИС, 1998. — 570 с. — ISBN 5-8330-0100-5
13. Найда А. М. Вступ до політекономії. 1993. — 152 c.
14. Сауельсон, Поль. Економіка:Підручник. — Львів:Світ, 1993. — 495 c.
15. Саумеэльсон П. Экономика:Учебник в сокр. — Севастопол: Ахтиар, 1995. — 384 c.
16. Титова Н. Е. История экономических учений:Курс лекций. — М.:ВЛАДОС, 1997. — 288 c.
17. Фернан. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм. — Київ, 1996. — 543 c.
18. Шевелева С. Основы экономики и бизнеса:Учеб.пособие для учащихся средних профессиональных заведений.- 2-е изд., перераб. и доп. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 503с. — ISBN 5-238-00019-7
19. Шевелева С. А. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие [по англ. яз.] для учащихся сред. проф. учеб. заведений. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — 503 с. — ISBN 978-5-238-00866-0
20. Шевелева С. А. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие по англ. яз. — М.: Культура и спорт: ЮНИТИ, 1996. — 293 с. — ISBN 5-85173-005-6