Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3833
Усього літератури: 10644
Відвідувачів на сайті: 47
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.131.7. Економічний ризик ->

1. Актуальні проблеми економіки: теорія і практика/ Рец. КозаченкоС.В / В. Є. Новицький. — К.: Вид. Європейського ун-ту, 2005. — Вип.1. — 320 с. — ISBN 966-301-088-6
2. Цигилик І. І., Кропельницька С. О., Білий М. М. [та ін.] Аналіз і розробка інвестиційних проектів: навч. посібник. — Київ: Центр навч. л-ри, 2005. — 160 с. — ISBN 966-8365-81-X
3. Кропельницька С. О. Аналіз і розробка інвестиційних проектів:Навч.посіб. — К.:Центр навчальної літератури, 2005. — 160 c.
4. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки:Навч.посіб для самостійного вивч.дисц. — Київ:КНЕУ, 2003. — 148 c. — ISBN 966-574-503-4
5. Англійська для економістів і бізнесменів:Підручник/ За ред.В.К.Шпака : Підручник. — К.:Вища школа, 2007. — 223 c. — ISBN 978-966-642-375-Х
6. Афанасьев В. С. Буржуазная экономическая мысль 30-80-х годов XX века: (очерк теории) : [монография]. — М.: Экономика, 1986. — 350, [1] с.
7. Вісник Технологічного університету Поділля: Наук. журнал. Ч.2. Економічні науки — Хмельницький, 2003-2011. — № 6. — 262с.
8. Найда А. М. Вступ до політекономії. 1993. — 152 c.
9. Выйти из квадрата:Заметки экономиста. — М.:Политиздат, 1989. — 416 c.
10. Дергачев В. А. Геополитический словарь-справочник. — К.: КНТ, 2009. — 592 с. — ISBN 978-966-373-499-6
11. Шевчук О. Б. Глобально-інформаціональна економіка та енергетичний підхід до її дослідження.для студентів. — Київ, 2004. — 112 c. — ISBN 966-651-155-X
12. Економетрія: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 111с.
13. Козаченко С. В. Економіка і науково-технічний прогрес. — К.: Наук. думка, 1984. — 151с.
14. Козаченко С. В. Економіка наукових досліджень і розробок: Навч. посіб. — К.: НМК ВО, 1991. — 236с. — ISBN 5-7763-0664-1
15. Заболоцький Б. Ф., Кокошко М. Ф., Сможенко Т. С. Економіка України: Національна економіка України. — Львів, 1997. — 579 c.
16. Сауельсон, Поль. Економіка:Підручник. — Львів:Світ, 1993. — 495 c.
17. Лановик Б. З., Мтисякевич Р., Матейко. Економічна історія України і світу:Підручник. — К.:Вікар, 1999. — 737 c.
18. Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Економічна історія України і світу:Підручник 8-ме вид. — К.:Вікар, 2006. — 405 c.
19. Юхименко П. І. Економічна історія: Навч посіб 2-ге вид. — К.:Вікар, 2006. — 341 c.
20. Економічна історія: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 189с.