Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 73
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 3. Суспільні науки -> 32. Політика. Політологія ->

21. Політологія: курс лекцій. — Київ : КНУБА, 2009. — 95 с.
22. Побочний І. А. Політологія: конспект лекцій. — Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. — 112 с. — ISBN 978-966-8676-63-2
23. Ред. Кириченко В. М. Політико-правова система України: курс лекцій: навч. посіб. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. — 204 с. — ISBN 978-617-529-143-6
24. Ред. Скуратівський В. А, Трощинський В. П. Реформування соціальної політики в Україні: проблеми та перспективи: навч.-наук. вид. — Київ; Львів: НАДУ, 2012. — 368 с. — ISBN 978-966-619-326-4
25. Політологія. — Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016. — 403 с.
26. Семке Н. М., Доля І. М. Політологія: конспект лекцій. — Харків : НТУ "ХПІ", 2017. — 156 с.
27. Скуратівський В. А. Державна політика в соціогуманітарній сфері : навч. посіб. — Київ: НАДУ, 2007. — 96 с.
28. Сушко А. І., Кормич А. І., Краснопольська Т. М. Методика викладання політології: навч.-метод. посіб. — Одеса, 2022. — 56 с.
29. Телешун С. О. Публічна політика та управління: наук. розробка. — Київ : НАДУ, 2010. — 36 с.
30. Томахів В. Політологія: навч. посіб. — Тернопіль: ТНЕУ, 2018. — 224 с.
31. Уклад. Герасіна Л. М., Погрібна В. Л., Поліщук І. О. [та ін.] Політологічний енциклопедичний словник. — Харків: Право, 2015. — 816 с.
32. Уклад. Довгаль О. В., Лесік І. М. Політологія: курс лекцій. — Миколаїв : МНАУ, 2022. — 163 с.
33. Шляхтун П. П. Політологія : історія та теорія: Підручник. — Київ: Центр учбової літератури, 2010. — 472 с. — ISBN 978-611-01-0097-7
34. Політологія: навч. посіб. — Луганськ: Вид-во СНУІм. В.Даля, 2005. — 198 с. — ISBN 966-590-528-7
35. Історія та теорія соціальної політики України: навч. посіб. — Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. — 289 с. — ISBN 978-966-931-162-7
36. Політичні трансформації сучасного суспільства : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 24 лютого 2022 р.). — Полтава : ПДАУ, 2022. — 187 с.
37. Філософсько-політологічні студії. Випуск 42. Збірник наукових праць. — Львів: Видавничий дім "Гельветика", 2022. — 358 с.