Міжнародний Науково-технічний Університет

Проблеми і перспективи економіки та управління : наук. журн — Чернігів: ЧДТУ, 2018. — № 1 (13). — 228 с.

Аспекти публічного управління — Дніпро: Грані, 2020. — Т. 8, № 3. — 118 с.

Аспекти публічного управління — Дніпро: Грані, 2020. — Т. 8, спецвипуск № 1. — 146 с.

Аспекти публічного управління — Дніпро: Грані, 2020. — Т. 8, № 2. — 140 с.

Аспекти публічного управління — Дніпро: Грані, 2020. — Т. 8, № 1. — 137 с.

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3867
Усього літератури: 10678
Відвідувачів на сайті: 49
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 001. Наука та знання в цілому. Організація розумової праці -> 001.8. Методологія ->

21. Матвієнків С. М. Методологія наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для студентів спец. 8.040301 "Політологія". — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2010. — 84 с.
22. Микешина Л. А. Философия науки: Учебное пособие. — Москва: МПСИ, 2005. — 463 с. — ISBN 5-89826-202-4
23. Михайлов В. М. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. — Харків: ХДУХТ, 2014. — 220 с.
24. Моисеева Н. А. Философия и методология науки. — СПб.: Питер, 2006. — 352 с. — ISBN 5-94723-821-7
25. Мокін Б. І. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2014. — 180 с.
26. Наумовець А. Г. Ви віч-на-віч з аудиторією дещо про "технологію" підготовки наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів. — Київ : Наук. думка, 2003. — 54 с.
27. Коробочка О. М. Методологія та організація наукових досліджень : конспект лекцій. 2015. — 98 с.
28. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей.- 3-е изд., испр. — М.: Издательская группа ИНФРА, 2003. — 411с. — ISBN 5-16-001533-7
29. Рассоха І. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальностей 8.050106, 8.03050901 "Облік і аудит", 8.050201 "Менеджмент організацій " 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)". — Харків : ХНАМГ, 2011. — 76 с.
30. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2007. — 254 с. — ISBN 966-364-399-4
31. Степин В. С. Философия науки и техники: Учеб. пособие. — М.: Гардарика, 1996. — 400с.
32. Сухан В. С. Методичні вказівки до лекцій з курсу "Лікувальна фізкультура та спортивна медицина". — Ужгород : [?], 2014. — 177 с.
33. Томас Кун. Структура научных революций. Перевод с английского И. 3. Налетова. — М.: "ПРОГРЕСС", 1977. — 330 с.
34. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. — Київ: Слово, 2006. — 240 с. — ISBN 966-8407-10-5
35. Чмиленко О. Ф., Жук Л. П. Посібник до вивчення дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень". — Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2014. — 48 с.
36. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 178 с. — ISBN 978-966-613-899-9