Міжнародний Науково-технічний Університет

Конституція України (станом на 20.05.2020). — К.: Центр учбової літератури, 2020. — 66 с.

Конституція України (станом на 07.09.2022). — К.: Алерта, 2022. — 80 с.

За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.

За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: практ. посіб. для суддів. — Х.: Право, 2018. — 398 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 254
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

21. Англо-український словник. Близько 120 000 слів: У 2 т / М. І. Балла. — Київ : Освіта, 1996. — Т. 1. — 752 с. — ISBN 5-330-03081-1
22. Бартіків А. Б., Гринчишин О. Я., Гринчишин Я. Словник з інформатики,програмування,обсчислювальної техніки. — К.:Вища школа, 1995. — 445 c.
23. Бартків А. Б., Гринчишин О. Я., Гринчишин Я. Т. Англо-українсько-російський словник з інформатики , програмування, обчислювальної техніки. — Київ,"Вища школа", 1995. — 445 c. — ISBN 5-11-004501-1
24. Білинський М. Е. Синоніміка англійського дієслова: Словник семантичних відстаней.. — Львів: ЛДУ ім.Івана Франка, 1999. — 382 с. — ISBN 966-613-019-Х
25. Борисенко И. И., Саенко В. В. Русско-английский юридический словарь: 22 000 терминов. — К.:Юрінком Інтер, 1999. — 608 c. — ISBN 966-7302-79-2
26. Венгренівська М. А., Венгреновська Г. Ф., Оратовський Т. Б. Українсько- французький і французько- український фразеологічний словник. — К.: "Генеза", 2000. — 276 c. — ISBN 966-504-083-9
27. Венгренівська М. А., Венгреновська Г. Ф., Оратовський Т. Б. Українсько- французький і французько- український фразеологічний словник. — К.: "Генеза", 2000. — 276 c. — ISBN 966-504-083-9
28. Вернер Шенк. Русско-немецкий немецко-русский. — Langenscheidt, 1999. — 624 c. — ISBN 3-468-12290- Х
29. Гаврилишин Я., Каркоць О. Англо-укр.,укр.-англійський словник ділових термінів. — К.Смолоскип, 1993. — 95 с. — ISBN 5-7707-4321-2
30. Ганич Д. И., Олейник И. С. Русско-украинский и украинско-русский словарь.-6-е стер. изд. — Киев.: МП "Феникс", 1992. — 560 c. — ISBN 5-87534-058-4
31. Гейченко В. В., Завірюхіна В. М., Зеленюк О. О. Рос.-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос. — Київ.: Наукова думка, 1998. — 892 c. — ISBN 5-12-004273-2
32. Гердт А. А. Німецько-український розмовник: Пос.для викладачів нім.мови. — К.: Радянська школа, 1959. — 222 с.
33. Головащук С. І. Орфографічний словник,5-11 кл. — К.: Рад.школа, 1990. — 176 с. — ISBN 5-330-00954-5
34. Головащук С. І. Словники України. Російсько-український словник сталих словосполучень. — Київ : Наукова думка, 2001. — 638 с. — ISBN 966-00-0666-7
35. Головащук С. І. Складні випадки наголошення:Словник-довідник. — К.:Либідь, 1995. — 192 с. — ISBN 5-325-00697-5
36. Дацюк Л. Англо-україн. словник складних іменників. — Дрогобич: Виробнича фірма "Відродження", 1998. — 238 c. — ISBN 966-538-015-Х
37. Евтушенко Л. И., Гнатюк И. Н., Михненко Н. Ф. Англо-укр.-русс. тематический словарь дел. лексики. — К.: "Фирма "ИНКОС", 2006. — 376 c. — ISBN 966-8347-39-0
38. Єрмоленко С. Я., Єрмоленко В. І., Ленець К. В. [и др.] Новий рос.-укр.словник-довідник юрид.,банк.,фінанс.,бухгалт.та економ.сфери:Близько 85 тис.слів. — К.:Довіра, 1998. — 783 с. — ISBN 966-507-032-0
39. За ред акад Ю.М. Бугая. Англо-українсько-російський словник з нафтогазопромислової справи. — К.: КМУЦА, 2000. — 564 c. — ISBN 966-598-075-0
40. Зінов’єва Л. О., Лаптінова Ю. І. Англо-український,українсько-англійський словник.-3-тє вид.,випр. та доп. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. — 560 с. — ISBN 966-404-415-6