Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.014. Управління підприємством ->

21. Калайтан Т. В. Контролінг: Навчальний посібник. — Львів: Новий світ-2000, 2008. — 252 с. — ISBN 978-966-418-046-4
22. Кальченко А. Г. Логістика:Підручник Вид.2-ге без змін для студентів. — К.:КНЕУ, 2006. — 284 c.
23. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом .:Учебник. — М.:ИНФРА, 2005. — 304 c.
24. Кірчок О. Г., Корбутяк В. І. Докомунтування у менеджменті:Підручник Вид.2-ге. — К.:Центр навч літер, 2005. — 216 c.
25. Кістерський Л. П., Бурляй А. Б., Липова Е. В. Управління бізнесом:доступне про складне. — К.:Знання України, 2001. — 246 c.
26. Климов С. М., Костевят А. Н. Контроллинг:вопросы теории и практики:Учеб.пособие. — СПб:Знание, ИВЭСЭП, 2005. — 64 c.
27. Клівець П. Г. Стратегія підприємства: навч. посіб. — Київ: "Академвидав", 2007. — ISBN 978-966-8226-42-7
28. Козаченко С. В. Основи економічного проектування нової техніки. В кн.:Резерви прискорення науково-технічного прогресу в промисловості. — К.: ТОВ Знання, 1974. — С.31-35
29. Козаченко С. В. Региональные аспекты создания систем машин. В кн.: Экономические проблемы региональной технической политики: Тезисы докладов НПК (22-23 сентября). — Красноярск, 1980. — С.304-307
30. Козаченко С. В. Создание систем машин-важнейшее направление повышения эффективности общественного производства. В кн.: экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса и интенсификация общественного производства: Тезисы докладов. Секция 1. — К.: Ин-т экономики АН УССР, 1979. — С.27-31
31. Козаченко С. В. Экономические и организационно-плановые проблемы создания систем машин. В кн.: Проблемы совершенствования управления промышленным производством. Секция 4. Совершенствование управления научно-техническим прогрессом: Тезисы докладов. — Донецк, 1978. — С.125-128
32. Козаченко С. В. О системе технико-экономического анализа проектируемых технических новшеств. В сб.: Повышение эффективности общественного производства на основе научно-технического прогресса. Тезисы докладов Республ. науч. конф. 7-9 декабря 1976г.. — Тернополь, 1976. — Вып. 3. — С.14
33. Козаченко С. В. Методические положения о порядке планирования и организации совместных научно-технических работ Минхимпрома, Академии наук СССР, академий наук союзных республик и минвузов страны. — М., 1984. — 69с.
34. Козаченко С. В. Резервы и приоритеты. — Киев: Политиздат Украины, 1988. — 173с. с. — ISBN 5-319-00031-6
35. Козаченко С. В. Методологические основы и принципы стратегического управления техническим развитием ПХО. В кн.:Стратегическое управление в социалистических производственно-хозяйственных организациях. — М.: МНИИПУ, 1989. — С.96-122. — 198с.
36. Козаченко С. В. Системы машин и эффективность технического перевооружения машиностроительных предприятий. — Киев: Тэхника, 1988. — 187, [2] с. — ISBN 5-335-00003-1
37. Козаченко С. В. Управление созданием систем машин - направления совершенствования. В кн.: Актуальные экономические проблемы внедрения достижений научно-технического прогресса в производство: Тезисы докладов. — К., 1986. — Т. 4. — С.39-41
38. Козаченко С. В. Системы машин как важнейший фактор реализации достижений научно-технического прогресса в отраслях АПК. В кн.: Совершенствование управления научно-техническим прогрессом в агропромышленном комплексе. — М., 1984. — С.106-110
39. Козаченко С. В. Совершенствование экономического механизма управления проектированием техники. В кн.:Научно-технический прогресс и повышение эффективности использования производственного и научного потенциала в машиностроении: Тезисы докладов. — Харьков, 1984. — Ч.2.. — С.36-37
40. Козаченко С. В. Новая техника - основа эффективного технического развития производства. В кн.:Актуальные проблемы экономического управления техническим развитием производства. — К.: Ин-т экономики АН УССР, 1988. — С.140-149