Міжнародний Науково-технічний Університет

за заг. ред. Процьків Н. М., Никифорка В. М. Цивільне право України :тестові завдання : навч. - метод. посіб. — Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. — 560 с. — ISBN 978-966-423-577-5

Цивільне процессуальне право : казуси : навч.-метод. посіб. — Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. — 88 с.

Ізуїта П. О., Ізуїта О. А., Ізуїта Д. П. Практикум з трудового права України: навч.-метод. посіб. — Київ: Університет "Україна", 2020. — 262 с. — ISBN 978-966-388-601-5

Довгань Г. Д. Географія у визначеннях, таблицях і схемах. 10-11 класи. — Харків : Ранок, 2020.

Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Географія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. — Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2019. — 176 с. — ISBN 978-617-539-304-8

Книжок у каталозі: 6859
Книжок у електр. бібліотеці: 4259
Усього літератури: 11118
Відвідувачів на сайті: 17
Користувачів у каталозі: 1396

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.014. Управління підприємством ->

1. Матвіїв М. Я., Хомин П. Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами. — К.:ЦНЛ, 2004. — 352 c.
2. Козаченко С. В., Малахов И. Н. Выбор базового варианта при проектировании новых машин. В кн.: Совершенствование управления научно-техническим прогрессом на разных уровнях: Тезисы НПК, Брест, 29-30 октября 1981г. — Минск, 1981. — Ч. 2. — С.101-104
3. Козаченко С. В. Діагностика та оцінка кризового стану суб’єктів підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. за напрямками підгот.: "Економіка та підприємництво", "Менеджмент". — Чернігів: РВК, 2005. — 263 с. — ISBN 966-502-256-3
4. Зубенко Л. Г., Нємцов В. Д. Ділові папери в менеджменті:Навч.посіб. — К.:"УВПК "Екс Об", 2003. — 272 c.
5. Кірчок О. Г., Корбутяк В. І. Докомунтування у менеджменті:Підручник Вид.2-ге. — К.:Центр навч літер, 2005. — 216 c.
6. Круш П. В., Клименко О. Економіка (Розрахунки фінансової-інвестиційних операцій в Exel):Навч.посіб. — К.:ЦНЛ, 2006. — 264 c.
7. Мацибора В. І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. — Київ: Каравела, 2008. — 312 с. — ISBN 966-8019-29-6
8. Козаченко С. В. Економіко-організаційні аспекти створення програмного забезпечення: Навч. посібн. — Чернігів: МНТУ, 2004. — 170с. — ISBN 966-7905-57-8
9. Лень В. С., Гривенко В. В. Звітність підприємства:Підручник 2-ге вид,пере і доп. — К.:Центр навч літер, 2006. — 612 c.
10. Мыльник В. Инвестиционный менеджмент:Учеб.пособие для вузов. — К.:Академичиский Проект, 2005. — 272 c.
11. Гринберг А. С., Король И. А. Информационный менеджмент:Учеб пособие для вузов. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 415 c.
12. Шостак А.Г., Козаченко С.В., Сычев В.С. Использование оборудования непрерывного действия на карьерах черной металлургии УССР. — К.: Укрниинти, 1971. — 64с.
13. Бланк І. О., Гуляєва Н. М. Інвестиційний менеджмент:Опорний конспект лекцій для студентів економ спец. — К.:КНЕУ, 2003. — 103 c.
14. Гордієнко І. Інформаційні системи і технології в маркетингу:Навч.посіб. — К.:КНЕУ, 2003. — 259 c.
15. Козаченко С. В. Консультант и консультирование:Учеб.пособие для студ.направление Менеджмент организаций. — К.:МНТУ, 2002. — 378 c. — ISBN 5-8238-060-3-5
16. Яковлєв Ю. П. Контролінг на базі інформації технологій: Навч. пос. для студентів. — Київ: ЦНЛ, 2006. — 318 c. — ISBN 966-364-187-8
17. Калайтан Т. В. Контролінг: Навчальний посібник. — Львів: Новий світ-2000, 2008. — 252 с. — ISBN 978-966-418-046-4
18. Климов С. М., Костевят А. Н. Контроллинг:вопросы теории и практики:Учеб.пособие. — СПб:Знание, ИВЭСЭП, 2005. — 64 c.
19. Контроллінг: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 227с.
20. Демб, Ада, Нойбауер. Корпоративне управління:Віч-на-віч з парадоксами:Пер.з англ. — К.:Основи, 1997. — 302 c.