Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.012.32. Менеджмент ->

21. Дідковська Л. Г., Кудіна В. В. Менеджмент.Навч.посіб. — К.:Ксу, 2005. — 373 c.
22. Дідковська Л. Г. Менеджмент: навч. посіб. — Київ : Алерта, 2007. — 516 с. — ISBN 966-8533-60-7
23. Дідковська Л. Г. Менеджмент: навч. посіб. — Київ : КСУ, 2005. — 373 с. — ISBN 966-7486-22-2
24. Дмитренко Г. А. Стратегический менеджмент: учеб. пособ. — К.: МАУП, 2002. — 192 с. — ISBN 966-608-136-9
25. Друкер П. Ф. О профессиональном менеджменте: Пер. с англ. — М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2006. — 306 с. — ISBN 5-8459-0849-3
26. За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9
27. за ред. Іванова В. Й. Практикум з операційного менеджменту:Навч.посіб для студентів. — ВД"ІНЖЕК", 2002. — 72 c.
28. Зубенко Л. Г. Основи менеджменту:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 215 c.
29. Ільницький Ю. Договір франчайзингу: суть, переваги, недоліки// Все про бух. облік. — Все про бухгалтерський облік., 2011. — № 100. — С.47-51
30. Ісаншина Г. Ю. Податковий менеджмент:Навч.посіб. — Київ:ЦУЛ, 2003. — 260 c. — ISBN 966-8253-22-1
31. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента: учебник. 1998. — 284 с. — ISBN 985-6479-03-7
32. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом.:Учебник. — М.:ИНФАРА-М, 2005. — 304 c.
33. Кириченко А. А. Менеджмент внешнеэкономической деятельности:Учеб.пособие для высших учеб.заведений. — Киев: Мин-во образование Украины, 1998. — 464 c. — ISBN 966-7021-16-5
34. Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності:Навч.посіб. — К.:Видав дім Фінанси, 2000. — 635 c.
35. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 485 с. — ISBN 966-346-036-9
36. Ковалко О. М. Вступ до теорії енергоефективності багаторівневих систем: методи та моделі енергетичного менеджменту в системі житлово-комунального господарства: монографія. — Київ: НАН України; Інститут теххнічної теплофізики, 2014. — 252 с. — ISBN 978-966-02-7257-6
37. Козак Ю. Г., Лапин С. В., Ляликов. Словарь менеджера. — К.:Райдуга, 1991. — 128 c.
38. Козаченко С. В. Проблемы совершенствования управления проектированием новой техники. В кн.: Экономические и организационно-правовые проблемы совершенствования механизма управления научно-техническим прогрессом: Тезисы докладов. — М.: ВНИИПИ, 1983. — С.329-332
39. Козаченко С. В., Нусинов В. Я. Оптимизация параметров машин, функционирующих в системах. В кн.: Принципы экономического управления научно-техническим прогрессом: Сб. науч. тр. — К.: Изд-во АН УССР, 1982. — С.30-38
40. Козаченко С. В., Яблокова Н. Б. Совершенствование программно-целевого управления созданием новой техники В кн.: Тезисы докладов конференции "Теория и практика организации, планирования и управления межведомственными научно-техническими работами". — Черкассы, 1983. — С. 75-77