Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 77
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.014. Управління підприємством ->

61. Козаченко С. В. Экономические проблемы создания новой техники, повышения ее качества и эффективности. — К.: Об-во Знание УССР, 1980. — 23с.
62. Козаченко С. В. Резервы повышения экономической эффективности научно-технического прогресса. — К.: Об-во Знание УССР, 1976. — 19с.
63. Козаченко С. В. Экономико-организационные основы создания систем машин: автореф. диссерт.. — К.: Ин-т экономики АН УССР, 1989. — 33с.
64. Козаченко С. В. Экономические проблемы проектирования новых машин. — К.: Об-во Знание УССР, 1976. — 27с.
65. Козаченко С.В., Майданович А.М. Экономические проблемы повышения эффективности и качества вновь создаваемых комплексов машинной техники. — К.: Об-во Знание УССР, 1977. — 30 с.
66. Корецький М. Х., Дєгтяр А. О., Дацій О. І. Стратегічне управління: навч. посіб. — К.: "Центр учбової літератури", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-364-437-0
67. Коротков Э. М. Менеджмент:Учеб пособие. — М.:ИНФАМ, 2005. — 220 c.
68. Лень В. С., Гривенко В. В. Звітність підприємства:Підручник 2-ге вид,пере і доп. — К.:Центр навч літер, 2006. — 612 c.
69. Лях Л. В., Козаченко С. В. ФСА как средство активизации экономических факторов ускорения научно-технического прогресса. В кн.: Всесоюзный научно-технический симпозиум (г. Воронеж, 17-19 декабря 1980г). — М, 1980. — С.156-159
70. Майданович А. М. Экономические проблемы проектирования новой техники. В кн.:Экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса и повышения производительности труда: Тематич. сборн.. — К.: Ин-т экономики АН УССР, 1975. — С.41-45
71. Майданович А. М. Хозяйственный расчет как метод управления научно-техническим творчеством. В кн.: Хозрасчетные методы повышения эффективности производства: Материалы конференции. — Алма-Ата, 1975. — Ч.1.. — С.73-80
72. Майданович А. М. Основные принципы построения экономического механизма проектирования орудий труда В кн.: Методы ускорения внедрения научных исследований и проектных разработок в производство (тезисы докладов и сообщений). — Воронеж: Воронежский политехнич. ин-т, 1976. — Ч. 3. — С.3-6
73. Мартынов С. Д. Профессионалы в управлении. — Ленинград, 1991. — 144 c.
74. Матвіїв М. Я., Хомин П. Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами. — К.:ЦНЛ, 2004. — 352 c.
75. Мацибора В. І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. — Київ: Каравела, 2008. — 312 с. — ISBN 966-8019-29-6
76. Мыльник В. Инвестиционный менеджмент:Учеб.пособие для вузов. — К.:Академичиский Проект, 2005. — 272 c.
77. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства: підручник. — К.: Скарби, 2002. — 336 с. — ISBN 966-8016-00-9
78. Палеха Ю. Менежджмент для початківців:Навч.посіб. — К.:Вид-во Ун-ту, 2003. — 217 c.
79. Пасічнік В. Г., Акіліна О. В. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 256 с. — ISBN 966-364-023-5
80. Под ред. Г.Ф.Линника, О.Г.Скрипкина. Экономическая эффективность автоматизации производственных процессов. Вып.2. — К., 1974. — 145с.