Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 34
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

121. Новый большой русско-итильянский словарь, около 220 000 словарных статей. — М.: " Русский язык Медиа", 2006. — 832 c. — ISBN 5-9576-0226-4
122. Філософський словник /За ред В.І.Шинкарука. — Гол редакція Радян Енциклопедії АН Української РСР, 1973. — 599 c.
123. Орфографический словарь русского языка: 106 000 слов.-15-е изд./ Под ред. С.Г.Бархударова и др. — Москва , Русский язык, 1978. — 480 c.
124. Англо-русский словарь/ Под ред.И.Н. Иванченко. — Киев, АППП, 1992. — 240 c.
125. Вебстерське видання синонімів, антонімів та омонімів. — Нью-Йорк, 1996. — 192 c.
126. Большой немецко-русский словарь.-11 изд., стереотип. — Москва , Русский язык, 2004. — 1040 c. — ISBN 5-9576-0100-4
127. Политэкономический словарь/Под ред.Е.Борисова,В.Жамина,М.Макаровой. — М.:Изд-во политич. лит-ры, 1972. — 367 с.
128. Термінологічний словник з культурології/Авт.-уклад.: Н.Ю.Больша,Н.І.Єфімчук. — К.:МАУП, 2004. — 144 с. — ISBN 966-608-439-2
129. Гірничий словник ( українсько-російський, українсько-німецький, українсько-англійський і російсько-український , німецько-український, англійсько-український)/Під ред. В.Г.Ільюшенка. — Донецьк, 1995. — 160 c.
130. Страны мира:Краткий полит.-экон.справочник. — М.: Политиздат, 1983. — 463 с.
131. Філософський енциклопедичний словник/Нац.академія наук України. — К.:Абрис, 2002. — 742 c. — ISBN 966-531-128-Х
132. Краткий словарь по философии /Под общ.ред.И.В.Блауберга,И.К.Пантина.-4-е изд. — М.: Политиздат, 1982. — 431 с.
133. Філософія:Словник-довідник:Навч.посібник / За ред.проф.І.І.Пилипенка,проф.І.Ф.Надольного.-2-ге вид.,доп.,випр.і перероб. — К.: "Видавництво Дельта", 2009. — 284 с. — ISBN 9787-966-8797-28-6
134. Тлумачний рос.-укр.-англійський словник з охорони праці, техн. нагляду , безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки .Основні терміни : близько 2700 термінів /За заг.ред. В.В.Розгонюка. — Х.:ВАТ, 1998. — 536 c. — ISBN 966-7469-13-1
135. Педагогічний словник/За ред .дійсн. члена АПН України М.Д.Ярмаченка. — К.:Педагогічна думка, 2001. — 516 c.
136. Бизнес: Толковый словарь: Англо-русский. — Москва, ИНФРА-М, издательство, 1998. — 760 c. — ISBN 586225- 790-Х ИНФРА-М
137. Англо-русс.словарь по бух. учету, аудиту и финансам/Сост. Д.Ю.Терехов. — М.:Аскери, 1994. — 512 c. — ISBN 5-86567-001-8
138. Webster’s treasury of synonyms antonyms and homonyms. — New York :AVENEL BOOKS, 1998. — 192 c. — ISBN 517117762
139. Рос.-український словник-довідник "Порадник ділової дюдини" /Укл.О.М.Коренга,Ю.С.Котиков та ін.. — К.: Основи, 1995. — 320 с. — ISBN 5-7707-7651-Х
140. Англо-укр.-російський словник з інформатики,програмування,обчисл.техніки / Укл.:А.Б.Бартків,О.Я.Гринчишин,Я.Т.Гринчишин. — К.Вища школа, 1995. — 445 с. — ISBN 5-11-004501-1