Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 103
Користувачів у каталозі: 1260

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 1. Філософія. Психологія -> 15. Психологія ->

1. Болотов Б. Шаги к долголетию. — Санкт-Петербург : Питер, 2003. — 128 с. — ISBN 5-272-00095-1
2. Бондарчук О. И., Бондарчук Л. И. Основы психологии и педагогики:Курс лекций. — К.:МАУП, 1999. — 168 с.,ил. — ISBN 966-7312-53-4
3. Брушлинский А. В. Мышление и прогнозирование: (логико-психологический анализ). — М.: Мысль, 1979. — 228, [3] с.
4. Вацлавик П. Прагматика человеческих коммуникаций: Изучение паттернов, патологий и парадоксов взаимодействия. Пер. с англ. А.Суворовой. — М.: Апрель-Пресс, 2000. — 313 с. — ISBN 5-04-006298-2
5. Вершовский М. А другого глобуса у вас нет?..: Научное издание. — М.: Альпина Паблишер, 2002. — 414 с. — ISBN 5-94599-026-4
6. Гарбар Галина. Технологія дослідження гостинності як соціального явища//Вища освіта України. — Вища освіта України, 2011. — № 3. — С.82-89
7. Гуленко В. В. Соционика для руководителя. - Кн. І Введение в соционику : Метод. реком. — Киев : МЗУУП, 1993. — 128 с. — ISBN 5-86926-024-8
8. Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей. — Київ : Молодь, 1990. — 168 с. — ISBN 5-7720-0435-2
9. Келер В, Келер В. Гештальт-психология: Исследование интеллекта человекоподобных обезьян. — М.: Аст-Лтд, 1998. — 688 с. — ISBN 5-15-000898-2
10. Козырев Г. И. Введение в конфликтологию: Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по пед. специальностям. — Москва: Владос, 2001. — 176 с. — ISBN 5-691-00260-0
11. Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. Основи психології та педагогіки:Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц. — К.:КНЕУ, 2002. — 157 с. — ISBN 966-574-311-2
12. Коломієць О. Агресивність особистості: вроджена і набута (спроба філософського аналізу). — Вища освіта України., 2011. — № 4. — С.78-82
13. Коул М., Тульвисте П., Лурия А. Р. Культура и мышление: Психологический очерк. Пер с англ./ Под ред. А.Р.Лурия. — М.: Прогресс, 1977. — 261 с.
14. Крайзмер Л. П. Память кибернетических систем (основы мнемологии). — М.: Советское радио, 1971. — 398 с.
15. Купер К. Л. Организационный стресс: теории, исследования и практическое применение. — Харьков: Гуманитарный Центр, 2007. — 334 с. — ISBN 966-8324-40-X
16. Ларцев В. С. Социокультурный генезис личности: Социально-философский анализ. — К.: ООО, 2002. — 360с.
17. Легка Л. М., Семенча Л. Г. Організація діяльності психологічних служб: навч. посіб. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 372 с. — ISBN 978-966-418-073-0
18. Лісовий О. Криза самоідентифікації особистості в умовах соціальних трансформацій. — Вища освіта України., 2011. — № 4. — С.113-118
19. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка:основні положення :Навч.посібник для самост.вивч.дисципліни. — К.: ЕксОб, 1999. — 304 с. — ISBN 966-7111-04-0
20. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка:основні положення:Навч.посібник для самост.вивч.дисципліни. — К.: ЕксОб, 2001. — 304 с. — ISBN 966-7111-04-0