Міжнародний Науково-технічний Університет

Конституція України (станом на 20.05.2020). — К.: Центр учбової літератури, 2020. — 66 с.

Конституція України (станом на 07.09.2022). — К.: Алерта, 2022. — 80 с.

За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.

За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: практ. посіб. для суддів. — Х.: Право, 2018. — 398 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 247
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 511. Вища математика ->

1. Вища математика : збірник тестів. — Київ : МНТУ, 1997. — 162 с.
2. Єрмакова О. А. Вища математика :Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 232 c.
3. Єрмакова О. А. Вища математика :Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 176 c.
4. Конет І. М. Вища математика для вузів. — Камянець-Подільський, 2001. — 112 c.
5. Барковський В. В. Вища математика для економістів: навч. посібник для студ. екон. спец. — Київ: ЦУЛ, 2002. — 400 с. — ISBN 966-7938-42-5
6. Васильченко І. П. Вища математика для економістів:Підручник. — К.:Знання, 2007. — 454 c.
7. Жильцов О. Б., Торбін Г. М. Вища математика з елементами інформаційних технологій:Навч.посіб. — К.:МАУП, 2002. — 408 c.
8. Вища математика:Збірник тектсів. 1997.
9. Вища математика:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. Укл.: Е.А.Нікіфоров, Румянцев А. О. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 302с.
10. Соколенко О. І. Вища математика:Підручник. — К.:ВЦ"Академія", 2003. — 432 c.
11. Дюженкова Л. І., Михалін Г. О. Вища математика:Приклади і задачі. — К.:ВЦ "Академія", 2003. — 624 c.
12. Равва Д. П., Румянцев А. О. Вища математика.Програма, метод.вказівки і зав.для курсової роботи.Для ст.за фахом "Нафтогазова інженерія". — К.:МНТУ, 2014. — 46 c.
13. Воронов М. В., Мещеряков Г. П. Высшая математика для экономиствов и менеджеров. — Феникс, 2004. — 288 c.
14. Пак В. В., Носенко Ю. Л. Высшая математика для экономистов:Учебник. — ДонецК.:Сталкер, 1997. — 560 c.
15. Сарана О. А. Конкурсні задачі підвищеної складності з математики: навч. посіб. — Київ : НТУУ "КПІ", 2005. — 260 с.
16. Крылов Н.М.Избранные труды. Т.3 / Отв.редактор Ю.М.Митропольский. — К.: Изд-во Академии наук Украинской ССР, 1961. — 397 с.
17. Жалдак М. І., Грохольська А. В., Жильцов О. Б. Математика (алгебра і початки аналізу)з комп’ютерною підтримкою: навч. посіб. — Київ : МАУП, 2003. — 304 с. — ISBN 966-608-265-9
18. Бугір М. К. Математика для економістів:Посібник. — К.:Видав.центр Альматеор, 2003. — 520 c.
19. Сигорский В. П. Математический аппарат инженера. — Киев "Техніка", 1975. — 753 c.
20. Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Терещенко Т. О. Математичне програмування: навч. посіб. — Київ : КНЕУ, 2001. — 248 с. — ISBN 966-574-263-9