Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 24
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811.124. Латинська мова ->

1. Аракин В. Д. Практический курс английского языка: 5 курс : [учеб. для пед. вузов по спец. "Иностр. яз.". — Москва: ВЛАДОС, 1999. — 228 с. — ISBN 5-691-00399-2
2. Ахтерова О. А., Иваненко Т. В. Латинский язык и основы юридической терминологии. — М.:Юридическая литература, 1998. — 304 c. — ISBN 5-7260-0910-Х
3. Винничук Л. Латинский язык.Самоучитель для студ.гуманит.факт ун-тов и пед вузов:Пер.с польского.-2-е изд., испр. — М.:Высш школа, 1985. — 327 c.
4. Ганич Д. И., Олейник И. С. Русско-украинский и украинско-русский словарь. — К.:МП "Феникс", 1992. — 560 c.
5. Жулай С. Т. Латинский язык для студентов-юриство:Учеб.пособие 2-е изд. перераб. и доп. — К.:МАУП, 2000. — 264 c. — ISBN 966-608-069-9
6. Кочерган М. П. Словарь русско-украинских межъязыковых синонимов.Словник російсько-українських міжмовних синонімов. — К.:Академія, 1997. — 400 c.
7. Литвинов В. Д. Латинсько-український словник. — Київ, Українські пропілеї, 1998. — 712 c. — ISBN 966-7015-30-0
8. Литвинов В. Д. Латинська мова: Елементарний курс.-2-е вид., випр. і доп. — К.: КМ "Академія", 2002. — 95с. — ISBN 966-518-014-2
9. Литвинов В. Д. Латинська мова: Пiдручник для студ.фак-тiв iноз.мов педiн-тiв i ун-тiв. — К.: Вища школа, 1990. — 247 с.
10. Лучканин С. М. Латинські сентенції з ісорико-літературним коментаремі відповідниками з давньогрецької та новоєвропейських мов: Навчальні матеріали до вивч. лат. афоризмів. — К.: Знання, 1999. — 56с.
11. Лучканин С. М. Навчальні матеріали до вивчення латинських юридичних афоризмів, визначень і термінів для студентів правознавчих спеціальностей (латинська юридична термінологія і фразеологія). — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2005. — 63с. — ISBN 966-675-407-Х
12. Ревак Н. Г., Сулим В. Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів): Підручник. — Вінниця: Нова книга, 2009. — 440с. — ISBN 978-966-382-182-5
13. Скорина Л. П., Чуракова Л. П. Латинська мова для юристів:Підручник для вищих закладів/ За ред. С.В.Семчинького.- 2-е вид., випр. ы доп. — К.:АТІКА, 2000. — 416 c. — ISBN 966-7714-09-8
14. Скорина Л. П. PORTA ANTIOUA:Підручник з латинської мови для учнів гуманітарних коледжів,ліцеїв,гімназій. — К.:СІНТО, 1994. — 272 c. — ISBN 5-11-001056-0
15. Скорина Л. П. Латинська мова для юристів: Підручник для вищих навч. закл/ За ред. С.В.Семчинського.-2-е вид., випр. — К.: Атіка, 2001. — 414 с. — ISBN 966-7714-09-8
16. Скорина Л. П. Латинська мова для студентів-юристів: Підруч. для студ. юрид. фак. ун-тів. — К.: Вища шк., 1995. — 255 с. — ISBN 5-11-004436-8
17. СкоринаЛ.П. Латинська мова для юристів: Підручник.-2-е вид., випр. і доп. — К.: Атіка, 2004. — 414 с. — ISBN 966-7714-09-8
18. Старостенко Н. А. Практическое пособие по латинскому языку для студентов вузов: Уч.-метод. изд. — Ялта, 2001. — 102с.
19. Шевченко Є. М. Латинська мова і основи медичної термінології:Навч.посіб 3-є вид. — К.:Тандем, 2001. — 176 c. — ISBN 966-7145-39-Х
20. Ярхо В. Н., Кацман Н. Л., Лифшиц И. А. [и др.] Латинский язык: Учеб. для студ. пед. вузов, обуч. по напр. "Филология", спец. "Лат. яз."/ Под ред. В.Н.Ярхо, В.И.Лободы. — М.: Высшая школа, 2003. — 383, [1] с. — ISBN 5-06-004216-2