Міжнародний Науково-технічний Університет

Бояринова К. О. Функціонування інноваційно орієнтованих підприємств: меодологія забезпечення розвитку : моногр. — Київ, Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2017. — 436 с. — ISBN 978-671-7273-75-1

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Книжок у каталозі: 6822
Книжок у електр. бібліотеці: 4230
Усього літератури: 11052
Відвідувачів на сайті: 7
Користувачів у каталозі: 1396

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 657. Бухгалтерський облік ->

1. Дубій О. 12 уроків з 1 С:Бухгалтерії 3-е вид ..оновл. і доп. — Львів:Бак, 2004. — 248 c.
2. Петрик О. А. Аудит у зарубіжних країнах:Навч.метод посіб для самост вивч.дисцип. — К.:КНЕУ, 2005. — 168 c. — ISBN 966-574-370-8
3. Сахарцевой И. Бухгалтерский учет (пособие выполнению практических задач. — К.:Кондор, 2001. — 349 c.
4. Грабова, Нина, Никитина. Бухгалтерский учет в торговле. — К.:Учетинформ, 1997. — 382 c.
5. Чебанова, Наталья, Владимировна. Бухгалтерский учет:учебно-практическое пособие. — К.:ИМСО МО Украины, 1997. — 240 c.
6. Сопко В. В., Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік. — К.:МНТУ, 1994. — 256 c.
7. Сук Л. К. Бухгалтерський облік : навч. посіб. — Київ : Ін-т післядипломної освіти Київського ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2001. — 339 с. — ISBN 966-95792-2-8
8. Кірданов М. Г., Коцупатрий М. М. Бухгалтерський облік :Навч.посіб для самост. вивч.дисцип. — К.:КНЕУ, 2005. — 217 c.
9. Кірсанова Ю. В. Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій:нові стандарти-нові можливості. — К.:Цент інновацій та розвитку, 2000. — 116 c.
10. Ловінська Л. Г., Олійник Я. В., Галат Л. О. Бухгалтерський облік економістів та правознавців у схемах і таблиціях. Навч.посіб. — К.:КНЕУ, 2005. — 329 c.
11. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами. — К.:Екаунтінг, 2000. — 384 c.
12. Бухгалтерський облік і аудит: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 140с.
13. Петрик О. А. Бухгалтерський облік і аудит:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 226 c.
14. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО.-5-те вид.,доп.і перероб. — Х.: Фактор, 2002. — 220 с.
15. Ткаченко Надія Макарівна. Бухгалтерський облік на підрпиємствах України з різними формами власності:Навч метод.посіб. — К.:АСК, 1998. — 782 c.
16. Костюченко В. С., Голов Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами:Практичний посібник. — К.:Лібра, 2004. — 880 c.
17. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках методології і практика:Монографія. — К.:КНЕУ, 2002. — 286 c.
18. Гуцайлюк Л. В., Сопко Ю., Іванченко. Бухгалтерський облік у бюджетних установах:первинні документи та облікові реєстри. — К.:ЦНЛ, 2006. — 160 c.
19. Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік у галузях економіки:Навч.посіб. — К.:КНЕУ, 2005. — 233 c.
20. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 164с.