Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 48
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 330. Загальна економіка ->

21. Економічний ризик: методи оцінки та управління: навч. посіб. — Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2015. — 208 с.
22. Пономаренко В. С., . Інформаційні системи в економіці: навч. посіб. — Харків : Вид-во ХНЕУ, 2011. — 176 с. — ISBN 978-966-676-496-9
23. Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004.
24. Берегова Г. І., Гірна О. Й., Русинко М. К. Математичне моделювання в економіці. — Львів, 2013. — 182 с.
25. Островський П. І., Гострик О. М., Добрунік Т. П. [та ін.] Моделювання економічних процесів. — Одеса : ОНЕУ, 2012.
26. Малиш Н. А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки. — Київ : МАУП, 2004. — 120 с. — ISBN 966-608-358-2
27. Ромашко С. М., Саврас І. З., Селівестов Р. Г. [та ін.] Моделювання соціально-економічного розвитку територій. — Київ : НАДУ, 2013. — 44 с.
28. Завгородня О. О., Білоцерківець В. В., Тарасевич В. М. Національна економіка: конспект лекцій. — Дніпро: НМетАУ, 2018. — 144 с.
29. Ред. Решетило В. П. Національна економіка: навч. посіб. — Харків : ХНАМГ, 2009. — 386 с. — ISBN 978-966-695-175-8
30. Гейко Л. М., Сментина Н. В. Національна економіка: навч. посіб. — Одеса: Ротапринт, 2012. — 315 с.
31. Шевченко Л. С. Національна економіка: навч. посібник. — Харків : Право, 2011. — 181, [3] с. — ISBN 978-966-458-283-1
32. Носова О. В. Національна економіка: навч. посібник для студ. економ. та юридичних ВНЗ. — Київ : Центр учбов. л-ри, 2013. — 512 с. — ISBN 978-611-01-0488-3
33. Клименко С. М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 252с. — ISBN 966–574–718–5
34. Організація і методика економічного аналізу. — Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. — 353 с.
35. Організація та методика економічного аналізу. — Одеса : ОДЕУ, 2010. — 351 с.
36. Пурська І. С. Основи економіки: навч.-метод. посіб. — Львів, 2017. — 93 с.
37. Кудінова А. Основи економічних знань: навч. посіб. — Київ : ВЦ "Академія", 2023. — 208 с. — ISBN 978-966-580-653-0
38. Кокарєв І. В. Основи економічної теорії: курс лекцій. — Дніпро: ДДУВС, 2017. — 220 с.
39. Кокарєв І. В. Основи економічної теорії: навч. посіб.. — Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. — 100 с. — ISBN 978-617-7665-84-6
40. Бріль М. С., Кліменко О. М., Лісна І. Ф. Політична економія [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. — 280 с. — ISBN 978-966-676-752-6