Міжнародний Науково-технічний Університет

Укл.: Кусайкіна Н., Цибульник Ю. Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів. — Х.: ВД "Школа", 2011. — 784 с. — ISBN 966-8182-64-2

За ред. Киридон А. М. Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія. — К. : Державна наукова установа "Ен- циклопедичне видавництво",, 2017. — 312 c. — ISBN 978-617-7015-67-2

Мюллер В. Великий німецько-український словник - Близько 170 000 слів та сполучень. — К.: Чумацький Шлях, 2005. — 792 с. — ISBN 966-8272-04-8

Укл.: Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. — 1728 с. — ISBN 966-569-013-2

МеженкоЮ. С. Великий орфографічний словник сучасної української мови. 150 000. — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. — 1184 c. — ISBN 978-966-481-075-0

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 86
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 336. Фінанси ->

41. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств: підручник. — Київ : Центр учб. л-ри, 2013. — 504 с. — ISBN 978-617-673-182-5
42. Опалко К. С. Інформаційні системи та технології у фінансово-кредитних установах. — Київ : Аграрна освіта, 978–966–2007–22–0. — 313 с. — ISBN 978–966–2007–22–0
43. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 c. — ISBN 966–574–285–Х
44. Отенко І. П., Азаренков Г. Ф., Іващенко Г. А. Фінансовий аналіз: навч. посіб. — Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. — 156 с. — ISBN 978-966-676-601-7
45. Пантєлєєва Н. М. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XIV Міжнародної науково–практичної конференції (19 листопада 2020 року, м. Черкаси). — Черкаси, 2020. — 284 с.
46. Писаревський І. М., Стешенко О. Д. Управління ризиками: Навч. посіб. — Харків : ХНАМГ, 2008. — 124 с. — ISBN 978-966-695-121-5
47. Пікус Р. В. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. — Київ : Знання, 2010. — 598 с. — ISBN 978-966-346-789-4
48. Подлевський А. А. Інформаційні технології у фінансах. — Рівне: НУВГП, 2018. — 124 с.
49. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с. — ISBN 966–574–626–х
50. Примостка Л. О., Охрименко І. Б., Нікітін А. В. Сучаcні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в цифровій економіці: матеріали наук.-практ. інтерн. конф.. — Дніпро: Середняк Т. К., 2021. — 519 с. — ISBN 978-617-8010-17-1
51. Прохорова В. В. Проблемы формирования доходов местных бюджетов. — Економічний простір, 2009. — № 24. — С.90-95
52. Романенко О. Р., Огородник С. Я., Зязюн А. А. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 387 c. — ISBN 966–574–510–7
53. Рябенко Г. М. Фінанси підприємств : конспект лекцій. — Миколаїв : МНАУ, 2018. — 54 с.
54. Ситник Н. С., Дубик В. Я., Круглякова В. В. Вступ до фаху: навч. посіб. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. — 256 с. — ISBN 978-617-10-0614-0
55. Ситник Н. С., Смолінська С. Д., Ясіновська І. Ф. Фінанси підприємств: навч. посіб. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. — 402 с. — ISBN 978-617-62910-0613-3
56. Сокиринська І. Г. Фінансовий менеджмент у банку. — Дніпропетровськ: Пороги, 2016. — 196 с. — ISBN 978-617-518-234-5
57. Соляник Л. Г. Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств : Метод. рекоменд. — Дніпропетровськ : НГУ, 2013. — 121 с.
58. Стечишин Т. Б., Малахова О. Л. Банківська справа: навч. посіб.. — Тернопіль: ТНЕУ, 2018. — 404 с.
59. Стойко О. Я., Дема Д. І. Фінанси: підручник. — К.: Алерта, 2017. — 406 с. — ISBN 978-617-566-429-2
60. Суторміна В. М., Радзієвська В. М., Стеценко Б. С. Фінансовий ринок. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 100 c. — ISBN 966–574–247–7