Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 75
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 1. Філософія ->

1. Андрущенка В. П. Філософія освіти: навч. посіб. — Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. — 348 с.
2. Аракелян М., Бехруз Х., Мануїлова К. Філософія міжнародного права: навч.-метод. посіб. — Одеса : Фенікс, 2023. — 100 с. — ISBN 978-966-928-893-6
3. Арутюнов В. X., Демченко М. М., Йосипенко С. Л. Філософія: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — Київ : КНЕУ, 2001. — 224 с. — ISBN 966-574-284-1
4. Арутюнов В. Х., Демченко М. М., Йосипенко С. Л. Філософія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 224 c. — ISBN 966-574-284-1
5. Арутюнов В. Х., Свінціцький В. М. Філософія глобальних проблем сучасності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 90 c. — ISBN 966–574–463–1
6. Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення : монографія. — Київ: [Б. в.], 2011. — 303 с. — ISBN 978-966-8058-38-7
7. Бліхар В. С., Цимбалюк М. М., Гайворонюк Н. В. [та ін.] Філософія: підручник. — Ужгород: Вид-во УжНУ "Говерла", 2021. — 440 с. — ISBN 978-617-7825-48-6
8. Бойко А. І., Гудима І. П., Кулєшов О. В. Сучасна філософія: основні розділи, поняття, проблеми, ідеї: навч. посіб. — Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2017. — 154 с.
9. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. — К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. — 406 с.
10. Вільчинський Ю. М., Северин-Мрачковська Л. В., Гаєвська О. Б. Філософія [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ: КНЕУ, 2019. — 368 с. — ISBN 978-966-926-288-2
11. Г.Фоллмер. Эволюционная теория познания. — М, 1998. — 169с.
12. Основи філософських знань (філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство). — Київ : Центр учбової літератири, 2008. — 1028 с. — ISBN 978-966-364-726-5
13. Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Філософія: навч.-метод. посіб. — Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. — 40 с.
14. Дмитро Чижевський. Антична філософія в конспективному вигляді. 1947.
15. Жоль К. К. Философия и социология права: учеб. пособие. — Киев : Юринком Интер, 2000. — 480 с. — ISBN 966-7784-01-0
16. За ред. Рябініної О. В., Юрченко Л. І. Філософія: підручник. — Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021. — 286 с. — ISBN 978-617-7879-67-0
17. Канке В. А. Философия. 2005. — 266с.
18. Киричок О. Б. Філософія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. — Полтава : РВВ ПДАА, 2010. — 381 с. — ISBN 978-966-2088-39-7
19. Козловець М. А., Горохова Л. В., Чаплінська О. В. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наук. праць. — Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2022. — 192 с.
20. Коштоев В. В. Информационные системы и феномен жизни. — Тбилиси, 1998. — 111с.