Міжнародний Науково-технічний Університет

Фізіфологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. — Нова Книга, 2012. — 448 с. — ISBN 978-966-382-375-1

Акімова Н. С. Облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. — Харків : ХДУХТ, 2016. — 288 с.

Зелікман В. Д. Облік у зврубіжних країнах: навч. посіб. — Дніпро : НМетАУ, 2017. — 131 с.

Дергачова В. В. Облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. — Київ : НТУУ "КПІ", 2011. — 257 с.

Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. — Київ : Грамота, 2019. — 208 с. — ISBN 978-966-349-735-8

Книжок у каталозі: 6756
Книжок у електр. бібліотеці: 3380
Усього літератури: 10136
Відвідувачів на сайті: 21
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

1. Абульханова К. А. Время личности и время жизни: Монография. — СПб.: Алетейя, 2001. — 299, [5] с. — ISBN 5-89329-377-0
2. Альтшуллер Г. С. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности. — Минск: Беларусь, 1994. — 478с с. — ISBN 985-01-0075-3
3. Аргайл М. Психология счастья. - 2-е изд. — Санкт-Петербург: Питер, 2003. — 271 с. — ISBN 5-272-00370-5
4. Бандурка А. М. Юридическая психология: Учебник. — Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. — 596 с. — ISBN 966 -610 -061-4
5. Бендлер Ричард. Используйте свой мозг для изменений. Перевод: Лев Миникес. 1992.
6. Білецький Є. М. Судова медицина та судоова психіатрія: Підручник. — Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2003. — 292 с.
7. Богданович Н. Г. Эффективное общение как фактор социальной адаптации: Учебн. пос. — Иркутск: Иркутский Гос. ун-т, 2004. — 110с.
8. Быков С. В. Психотехника для юристов : учеб. пособие. — Тольятти : Волжский ун-т им. В. Н. Татищева, 2002. — 83 с.
9. Варій М. Й. Загальна психологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. — К.: Центр учбової л-ри, 2009. — 1007, [1] с. — ISBN 978-966-364-817-0
10. Васильев В. Л. Юридическая психология: [учеб. для вузов по спец. "Юриспруденция"]. — СПб. [и др.]: Питер, 2005. — 655 с. — ISBN 5-94723-289-8
11. Вацлавик П., Суворова А. Прагматика человеческих коммуникаций: Изучение паттернов, патологий и парадоксов взаимодействия. — М.: Апрель-Пресс, 2000. — 313 с. — ISBN 5-04-006298-2
12. Витале Дж. Осуществление желаний: 21 волшебный урок для полной и счастливой жизни. — [Б. в.], [?]. — 176 с.
13. Герасименко Н. І. Основи психології: навч. посіб. — Одеса : УДАЗ ім. О. С. Попова, 2000. — 60 с.
14. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. — М.: ЧеРо, 2000. — 336 с. — ISBN 5-88711-011-2
15. Годфруа Ж., Алипов Н. Н., Пегелау А. В. [и др.] Что такое психология: Учебник: В 2-х т. — М.: Мир, 1996. — 496 с. — ISBN 5-03-001901-4
16. Гришина Н. В. Психология конфликта. - 2-е изд. — СПб.: Питер, 2008. — 544 с. — ISBN 978-5-91180-895-2
17. Гуревич П. С. Психология: учебник для студентов вузов. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 320 с. — ISBN 5-238-00905-4
18. Дуткевич Т. В. Загальна психологія: теоретичний курс: навч. посіб. — Київ: Центр учбової літератури, 2016. — 338 с. — ISBN 978-617-673-499-4
19. Карвасарский Б. Д. Психотерапия: Учебник для мед. вузов. — СПб.: Питер, 2000. — 544 с. с. — ISBN 5314001675
20. Коцан І. Я. Психологія здоров’я людини. — Луцьк : Вежа, 2011. — 430 с. — ISBN 978-966-600-393-8