Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 82
Користувачів у каталозі: 1260

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.7 Комерційне (торговельне) право ->

21. Карасева М. В. Финансовое право: [краткий учеб. курс]. — М.: НОРМА. Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 2001. — 279 c. — ISBN 5-89123-571-4
22. Качан О. О. Банківське право:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 288 c.
23. Костюченко О. А. Валютне законодавство України: Для студентів. — Київ, 2006. — 304 c.
24. Крохина Ю. А. Бюджетное право и российский федерализм. — М.: Норма, 2002. — 455 с. — ISBN 5-89123-599-4
25. Крохина Ю. А., Химичева Н. И. Бюджетное право и российский федерализм: монография. — М.: Норма, 2001. — 351 с. — ISBN 5-89123-507-2
26. Кузнецова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні:правові основи формування та функціонування. — К.:Юрінком інтер, 1998. — 528 c.
27. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право:Підручник. — К.:Кондор, 2005. — 428 с. — ISBN 966-8251-82-2
28. Кучерявенко М. П. Фінансове право України:Підручник. — К.:Юрінком інтер, 2006. — 320 c.
29. Кучерявенко М. П. Фінансове право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 319 с. — ISBN 966-667-150-6
30. Латковська Т. А. Фінансово-правові питання формування центральних та державних банків в Україні, країнах центральноєвропейської та англосаксонської систем права: монографія. — Одеса: Юридична література, 2007. — 279 с. — ISBN 978-966-419-048-7
31. Лівак П. Є. Правове забезпечення фінансування охорони здоров’я в Україні: Автореф. дис. — Ірпінь: НУ ДПС України, 2010. — 22с.
32. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посіб. — Київ : Юрінком Інтер, 2001. — 560 с. — ISBN 966-7784-67-3
33. Мандрица В. М. Финансовое право: учебник для студентов вузов юрид. и экон. специальностей. — Ростов н/Д.: Феникс, 2003. — 246 c. — ISBN 5-222-03119-5
34. Монаєнко А. Місце фінансово-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 228-237
35. Монаєнко А. Запобіжні заходи фінансово-процесуального примусу// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 228-235
36. Музика-Стефанчук О. А. Фінансово-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: навчальний посібник. — К.: Правова єдність, 2009. — 224 с. — ISBN 978-966-2183-35-1
37. Нечай А. А. Проблеми равового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : монографія. — Чернівці : Рута, 2004. — 264 с. — ISBN 966-568-716-6
38. Нечай А. А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних фондів. — Чернівці: Рута, 2004. — 376 с. — ISBN 966-568-705-0
39. Орлюк О. П. Банківське право:Навч.метод посіб. — К.:Юрінком інтер, 2004. — 376 c.
40. Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського законодавства. — К.:Юрінком інтер, 2003.