Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 58
Користувачів у каталозі: 1260

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.7 Комерційне (торговельне) право ->

1. Нечай А. А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних фондів. — Чернівці: Рута, 2004. — 376 с. — ISBN 966-568-705-0
2. Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організації: монографія. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 240 с. — ISBN 966-667-090-9
3. Заверуха І. Банківське право : посіб. для студ. юрид. та екон. спец. ВНЗ. — Львів : Астролябія, 2002. — 222 с. — ISBN 966-96118-5-7
4. Ващенко Ю. В. Банківське право: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 344 с. — ISBN 966-364-217-3
5. Орлюк О. П. Банківське право:Навч.метод посіб. — К.:Юрінком інтер, 2004. — 376 c.
6. Качан О. О. Банківське право:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 288 c.
7. Банківське право:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-//За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 172 с.
8. Бюджетне законодавтсво України. — К.:Юрінком Інтер, 2002. — 414 c.
9. Бюджетний кодекс України:чинне закон-во зі змін.та доп.станом на 25.08.2011 р. — К.: Паливода А.В., 2011. — 148 с. — ISBN 978-966-437-207-4
10. Бюджетний кодекс України.Офіц.текст зі змін.і доп.станом на 18.02.2012 р. — К.Форум, 2012. — 170 с.
11. Чернадчук В. Д. Бюджетні правовідносини в Україні:теорія, практика та перспективи розвитку:Автореферат. — Київ, 2010. — 35 с.
12. Пауль А. Г. Бюджетно-правовое регулирование формирования доходов бюджетов. — Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2011. — 116с. — ISBN 978-5-9273-1844-5
13. Крохина Ю. А. Бюджетное право и российский федерализм. — М.: Норма, 2002. — 455 с. — ISBN 5-89123-599-4
14. Крохина Ю. А., Химичева Н. И. Бюджетное право и российский федерализм: монография. — М.: Норма, 2001. — 351 с. — ISBN 5-89123-507-2
15. Костюченко О. А. Валютне законодавство України: Для студентів. — Київ, 2006. — 304 c.
16. Воронова Л. К. Вибрані праці : зб. праць. — Харків : Право, 2016. — 952 с. — ISBN 978-966-937-045-7
17. Осика С. Г. Вирішення спорів у світовій організації торгівлі: монографія. — К.: КНТЕУ, 2011. — 280 с. — ISBN 978-966-2141-94-8
18. Алісов Є. О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулювання в Україні. — Х.: Інформаційно-правовий центр, 2004. — 328 с. — ISBN 966-7772-17-9
19. Артемов Н. М. Денежное право (финансово-правовое регулирование обращения национальной и иностранной валюты на территории Российской Федерации): Коллективная монография. — М.: ООО"Изд-во "Элит", 2011. — 272с. — ISBN 978-5-902406-12-9
20. Закон України " Про цінні папери та фондовий ринок" (витяг): зі змінами та доповненнями// Інвест-газета. Нормативна база. — Інвест-газета. Нормативна база, 2011. — № 42 (7 листопада). — С.20-34