Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 48
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 93./94 Історія -> 94. Загальна історія ->

21. Патон Б. Є. Історія української культури:У 5 т Гол ред Т 1.Історія культури давнього населення України-1135 Т.2.Українська культура XIII-першої половини XVII ст-846 Т.3.Українська культура другої половини XVIII-XVIII ст.-1246. — К.:Наукова думка, 2001. — 1246 c.
22. Пода Н. В., Акімов Ф. І. Історія України ХХ століття(Для старшокл.та абітур.). — К.: Тов-во Знання України, 1997. — 280 c. — ISBN 5-7770-0655-8
23. Полікарпов В. С. Лекції з історії світової культури:Навч.посіб.- 3-тє вид.,стереотип. — Х.:Основа;К.: Т-во Знання,КОО, 1999. — 336 c. — ISBN 5-7768-0455-8(Основа)
24. Полікарпов В. С. Лекції з історії світової культури:Навч.посіб.- 4-те вид,випр. і доп. — К.:Т-во"Знання", 2000. — 359 c. — ISBN 966-620-025-2
25. Полонська-Василенко Н. Історія України.У 2-х т. Т.1.До середини XУП століття.-3-тє вид. — К.:Либідь, 1995. — 672 c. — ISBN 5-325-00596-0(т.1)
26. Салабай В. Ф. Історія сучасного світу: навч.-метод. посіб. — Київ : КНЕУ, 2006. — 232 с. — ISBN 966-574-916-1
27. Світлична В. В. Історія України:Навч.посіб./За ред.Ю.М.Алексєєва.-3-тє вид. — К.:Каравела, 2006. — 400 c. — ISBN 966-95596-2-6
28. Світлична В. В. Історія України:Навч.посіб/ За ред.Ю.М.Алексєєва. — К.::Каравела, 2005. — 408 c. — ISBN 966-95596-2-6
29. Сребренников. Убийство Столыпина:Свидетельстве и документы. — Рига, 1990. — 303 c.
30. Субтельний, Орест. Україна:історія /Пер.з англ.Ю.І.Шевчука.-2-ге вид. — К.:Либідь, 1992. — 512 c.,іл. — ISBN 5-325-00090-Х
31. Субтельний, Орест. Україна:історія/Пер.з англ.Ю.І.Шевчука.- 3-тє вид.,перероб. і доп. — К.:Либідь, 1993. — 720 c.,іл. — ISBN 5-325-00451-4
32. Чернокозов А. И. История мировой культуры:Краткий курс. — Ростов-на-Дону:Феникс, 1997. — 480 c. — ISBN 5-85880-435-7
33. Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны. — К.:Воениздат, 1968. — 416 c.
34. Теорія та історія світової і вітчизняної культури:для студ усіх форм навч Конспект лекції. — К.:КПІ, 1992. — 94 c.
35. Переписка Предательства Совета Министров СССР с призидентами США и премьер-министрами Великабритании во время Великой Отечественной войны 1914-1945 гг. 2-е изд Т1.-Переписка с июнь 1941-ноябрь 1945 Т.2.Переписка с Ф.Рузвельтом и Г.Труменом 1941-1945. — М.:Политиздат, 1986.
36. Мова та історія: Періодичний збірник наук. праць. — К., 2005. — 180с.
37. Історія світової культури:Навч.посіб/Керівник авт.колективуЛ.Т.Левчук.-2-ге вид.,перероб.і доп. — К.:Либідь, 1999. — 368 c. — ISBN 966-06-0056-9
38. Історія світової культури:Навч.посіб/Керівник авт.колективу Л.Т.Левчук.-3-тє вид.,стереотип. — К.:Либідь, 2000. — 368 c. — ISBN 966-06-0152-2
39. Історична наука : термінологічний і понятійний довідник :Навч.посіб/В.М.Литвин,В.І.Гусєв,А.Г.Слюсаренко та ін. — К.:Вища школа, 2002. — 430 c. — ISBN 966-642-073-2
40. Иосиф Сталин в обьятьях семьи:Сборник документов/Сост.Ю.Г.Мурин. — М: Родина, 1993. — 222 с. — ISBN 5-7330-0043-0