Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 103
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 37. Освіта -> 37.0. Основні види та принципи освіти ->

21. Волкова Н. П. Педагогіка:Посіб.для вищих навч.посіб. — К.:Вид-во центр Академія, 2001. — 576 c.
22. Гончаренко С. Український педагогічний словник. — К.:Либідь, 1997. — 376 c. — ISBN 966-06-0002-Х
23. Гура О. І. Педагогіка вищої школи:вступ до спеціальності:Навч.посіб. — К.:Центр навч.літ, 2005. — 224 c.
24. Гусинский Э. Н. Введение в философию образования: Учеб. пос. — М.: Логос, 2003. — 246, [2] с. — ISBN 5-94010-079-1
25. Живодьор В. Ф. З історії національності шкільництва:Навч.метод.посіб. — К.:ІЗМН, 1998. — 144 c.
26. Журавський В. С., Згуровський М. З. Болонський процес:головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. — К.:ІВЦ Ви-во, 2003. — 200 c.
27. Зубка В. Сучасні системи вищої освіти:порівняння для України. — К.:МНТУ, 1997. — 290 c.
28. Зязюна И. А. Основы педагогического мастерства:Учеб.пособие для пед.спец.высш.учеб заведений. — М.:Просвещение, 1989. — 302 c.
29. Ким Б. И. Новые стандарты для школы и их альтернатива. — Alma Mater, 2012. — № 3. — С.38-42
30. Коваленко Ж. В. Довідник для вступників до вищих навч.посіб закладів України. — Абрис, 2000. — 512 c.
31. Косарєва Н. І. Соціальна педагогіка:Навч.метод посіб. — К.:ІЗМН, 1998. — 220 c.
32. Косенко О. Європейський Союз та Україна: спільне і відмінне у вищій освіті. — Вища освіта України, 2012. — № 1. — С.81-86
33. Кремель В. Г. Розвиток освіти в Україні 1992-1993 роки:Доповідь 44-ї сесії Міжнарод.конференції з питань освіти. — Мін-во освіти, 1994. — 118 c.
34. Кремінь В. Г. Закони України.Закон України про освіту. — Науково-практичний коментар, 1996.
35. Крисаченко В. С. Людина і довкілля.Антологія:У 2 кн. Кн.1 Природа і людяність України в пам’ятках світової і національної культури. — К.:Заповіт, 1994. — 432 c.
36. Курніков Ю. О., Хижняк В. Г. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових і дипломних проектів та робіт. — К.:МНТУ, 1998. — 37 c.
37. Курніков Ю. О., Хижняк В. Г. Методичні вказівки до виконання та оформлення пояснювальної записки до дипломних та курсових проектів та робіт. — К.:МНТУ, 1998. — 16 c.
38. Леве Г. Учимся всю жизнь. Пер. с нем./ под ред. Т.А.Мамигоновой. — М.: Прогресс, 1983. — 127 с.
39. Линовицька О. Соціальне призначення освіти: теоретико-методологічний контекст. — Вища освіта України., 2011. — № 4. — С.10-16
40. Линовицька О. Автономія і відповідальність навчального закладу. — Вища освіта України, 2012. — № 1. — С.56-60