Міжнародний Науково-технічний Університет

за ред. Аракеляна М. Р. Міжнародно-правовий захист прав людини. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с. — ISBN 978-966-928-420-4

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Алетра, 2020. — 96 с. — ISBN 978-617-566-255-7

Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1

упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1

Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1

Книжок у каталозі: 6804
Книжок у електр. бібліотеці: 3734
Усього літератури: 10538
Відвідувачів на сайті: 54
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347. Цивільне право ->

21. Антошкіна В. Лінгвостилістичні особливості норм цивільного законодавства. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.164-169
22. Нагорний Є. О. Методичні рекомендації по виконанню студентами курсових робіт з нав.курсів "Цивільне та сімейне право" та "Підприємницьке право". — К.:МНТУ, 1998. — 32 c.
23. ред. Крупчан О. Д. Методологія приватного права: зб. наук. пр. (за матеріалами наук.-теорет. конф., в м. Київ, 30 травня 2003 р.). — Київ : Юрінком Інтер, 2003. — 480 с. — ISBN 966-667-036-4
24. Коструба А. Механізм правоприпинення у контексті теорії юридичних фактів (цивілістичний аспект). — Право України, 2011. — № 10. — С.199-209
25. Шевченко Я. Місце цивільного права в системі права України. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.125-138
26. Пашка П. В. Основи митної справи:Навч.посіб. — К.:Т-во "Знання", 2002. — 218 c.
27. Кот О. О. Перехід прав кредиторів: Історія. Теорія. Законодавство. — Київ : Юрінком Інтер, 2002. — 160 с. — ISBN 966-667-072-0
28. Красицька Л., Савко А. Полняття немайнової шкоди, завданої юридичній особі, та підстави її компенсації. — Правничий часопис Донецького університету, 2010. — № 2. — С.29-36
29. Коссак В. М., Якубівський І. Є. Право інтелектуальної власності: підручник. — Київ : Істина, 2007. — 208 с. — ISBN 966-8909-00-3
30. Прасов О. О., Стеценко С. Г. Право людини на медичну допомогу та рокурорські засоби його захисту в Україні: навч. посіб. — Київ: [Б. в.], 2010. — 149 с. — ISBN 978-966-2379-00-6
31. Федорченка В. К. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні:Збірник нормативно-правових актів. — К.:Юрінком Інтер, 2002. — 604 c.
32. Практикум по гражданскому праву: учеб. посою.: в 2 ч / ред. Коваленко Н. И. — Москва : БЕК, 1993. — Ч. 1. — 175 с. — ISBN 5-85639-011-3
33. Коваленко Н. И. Практикум по гражданскому праву:Учеб пособие для студентов вузов,обучающихся по спец.Правоведен. — М.:БЕК, 1993. — 202 c.
34. Корнеев С. М. Практикум по гражданскому праву:Учеб пособие для студентов вузов,обучающихся по специальности "Юриспруденция". — М.:Волтерс Клувер, 2006. — 272 c.
35. Корнеев С. М. Практикум по гражданскому праву:Учеб пособие для студентов вузов,обучающихся по специальности "Юриспруденция". — М.:Волтерс Клувер, 2006. — 432 c.
36. Практикум по граждансокму праву: ы 2 ч.: учеб. пособ / Е. Н. Гендзехадзе, О. А. Дюжева, В. С. Ем. — Москва : БЕК, 1993. — Ч. 2. — 202 с. — ISBN 5-85639-011-3
37. Приватна власність в Україні.Бюлетень законадавства та юридичної практики України. — К.:Юрінком інтер, 2002. — 416 c.
38. Кузнєцова Н. Проблеми гармонізації та уніфікації сучасного приватного права. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.139-153
39. Захарова О. С., Ковальський О. В. Рішення Європейського суду з прав людини в цивільних справах. Захист власності, приватного і сімейного життя та свободи поглядів: [збірник]. — Київ: Юрінком Інтер, 2019. — 320 с. — ISBN 978-966-667-734-4
40. Захарова О. С., Ковальський О. В. Рішення Європейського суду з прав людини в цивільних справах. Захист власності, приватного і сімейного життя та свободи поглядів: [збірник]. — Київ: Юрінком Інтер, 2019. — 320 с. — ISBN 978-966-667-734-4