Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 24
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.9. Цивільне процесуальне право ->

21. Притика Д. М. Збірник роз’яснень вищого арбітражного суду України. — К.:Юрінком інтер, 1998. — 272 c.
22. Репин В. С. Настольная книга нотариуса: (Теория и практика). — М.: Юридическая литература, 1994. — 286, [1] с. — ISBN 5-7260-0704-2
23. Сакара Н. Право на справедливий судовий розгляд та національна практика цивільного судочинства. — Право України.- 2011, 2011. — № 10. — С.63-76
24. Самойленко О. Підвищення ефективності діяльності судової системи через застосування положень криміналістичної практики. — Правничий часопис Донецького університету, 2010. — № 2. — С.60-64
25. Сафулько С. До питання реалізації світових стандартів адвокатури в українській практиці. — Право України, 2011. — № 10. — С.242-246
26. Святоцька В. Інститут адвокатури Франції: особливості формування і розвитку. — Право України, 2011. — № 10. — С. 247-253
27. Святоцька В. Адвокатура в Україні крізь призму загальних принципів організації та діяльності адвокатури у державах ЄС. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.375-379
28. Святоцький О. М., Михеєнко М. Адвокатура України:Навч.посіб для студ.юрид.вищ заклад. — К.:Юрінком інтер, 1996. — 224 c.
29. Святоцького О. Д. Адвокатура в Україні правове регулювання і судова практика:Практ.посіб для адвоката. — К.:Видавничий Дім, 2003. — 768 c.
30. Стеценко С. Г., прасов О. О. Представництво прокуратурою інтересів людини у суді у випадках ненадання або неналежного надання медичної допомоги: навч. посіб. — Київ: [Б. в.], 2010. — 114 с. — ISBN 978-966-2379-01-3
31. Терещенко С., Науменко В. Основи митного законодавства в Україні.Теорія та практика:Навч.посіб. — Київ: АТ" Август", 1999. — 296 c. — ISBN 966-95225-4-4
32. Тертишніков В. Докази як інструмент судового доказування у цивільному судочинстві. — Право України, 2011. — № 4. — С. 61-72
33. Тихий В. Правова природа Конституційного Суду України, його повноваження, рішення та висновки. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.97-110
34. Ткачук О. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування. — Право України, 2011. — № 10. — С.107-117
35. Удальцова І. Моделі заочного розгляду справи у цивільному судочинстві. — Право України, 2011. — № 10. — С. 99-106
36. Удальцова І. В. Моделі заочного розгляду справи у цивільному судочинстві. — Цивільне судочинство, 2011. — № 4. — С.73-80
37. упоряд. Тетарчук І. В. Цивільне процесуальне право України : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2012. — 208 с. — ISBN 978-611-01-0453-1
38. Фіолевський Д. П. Адвокатура:Підручник. — К.:Алерта, 2007. — 486 c.
39. Фурса С. Проблемні питання об’єднання та роз’єднання позовних вимог: теорія і практика. — Право України, 2011. — №10. — С.89-98
40. Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України:Навч.посіб. - Вид. 3-тє, доп й перероб. — Харків: Еспада, 2004. — 352 c. — ISBN 966-7870-67-7