Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 128
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 341. Міжнародне право ->

41. за ред. О. В. Задорожнього, О.Р Поєдинок. Від території міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В. В. Мицика. — Київ; Одеса: Фенікс, 2016. — 718 с. — ISBN 978-966-928-003-9
42. За ред. Петрова Р.А. Право Європейського Союзу: навчальний посібник для вищої школи. — К.: Істина, 2009. — 376 с. — ISBN 978-966-8909-35-1
43. Захарова О. С., Ковальський О. В. Рішення Європейського суду з прав людини в цивільних справах. Захист власності, приватного і сімейного життя та свободи поглядів: [збірник]. — Київ: Юрінком Інтер, 2019. — 320 с. — ISBN 978-966-667-734-4
44. Захарченко Т. Арбітражний інститут Торгової палати м.Стокгольма. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.291-328
45. Ильин Ю. Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза. — Х:Консум, 1998. — 156 c.
46. Ильин Ю. Д. Лекции по истории и праву европейского союза : учеб. пособ. — Харьков : Консум, 1998. — 156 с. — ISBN 966-7124-41-Х
47. Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки:Посібник.для всіх. Пер. з англ. — К.:Веселка, 1993. — 192 c. — ISBN 5-301-01602-4
48. Конституційні акти Європейського Союзу. Ч. 1 / Качка Т. — К.: Юстініан, 2005. — 512 с. — ISBN 966-8257-10-3
49. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу:Навч.посіб. — К.:Знання, 2002. — 381 c.
50. Коровников А. В. Социальная защита военнослужащих в зарубежных государствах: Правовое регулирование. — М.: РАУ-Университет, 1997. — 206 с. — ISBN 5-86014-111-1 4
51. Кравчук І. В. Гармонізація національних правових систем з правом. — К.:Видавничий Дім "Слово", 2005. — 320 c.
52. Кресін О. В., Савчук К. О., Проценко І. М. Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності міжнародний регіональних організацій у контексті відновлення територіальної цілісності України: наук. запис. — Київ: Норма права, 2019. — 212 с. — ISBN 978-617-7850-03-7
53. Кучеров И. Налоговое право зарубежных стран.Курс лекций. — М.:АО"Центр, 2003. — 374 c.
54. Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3
55. Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1
56. М-во освіти і науки України. Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 квітня 2016 року). — Київ: КДАВТ, 2016. — 608 с.
57. Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1
58. Марченко В. Б., Шаповалов Д. В. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності:Навч.метод посіб. — К.:КНЕУ, 2005. — 207 c.
59. Мачурський В. В., Ієоусалімова І. О. Правове середовище малого бізнесу:Навч.метод.посіб для самост.вивч дисцип. — К.:КНЕУ, 2005. — 118 c.
60. Мережко А. А. Транснациональное торговое право (lex mercatorial). — К.:Таксон, 2002. — 464 c.