Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 24
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.7 Комерційне (торговельне) право ->

61. Солдатенко О. В., Онуфрик М. С., Білецька Г. М. [та ін.] Реферативний огляд науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту фінансового права (2002-2010 роки). — К.: Алерта, 2010. — 199 с. — ISBN 978-617-566-032-4
62. Кузнецова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні:правові основи формування та функціонування. — К.:Юрінком інтер, 1998. — 528 c.
63. Укл. Пацурія Н.Б. Робоча програма з дисципліни "Страхове право". — К.: КУТЕіП, 2004. — 17с.
64. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Щляхи адаптації законодавства України. — К.: РВА, 2006. — 416с. — ISBN 966-7237-23-0
65. Пацурія Н. Б. Страхове право України: Навчальний посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 176 с. — ISBN 966-667-242-1
66. Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського законодавства. — К.:Юрінком інтер, 2003.
67. ОрлюкО.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. — К.: Юринком Інтер, 2003. — 104 с. — ISBN 966-667-092-5
68. Алісов Є. О. Теоретичні проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні. — Х.: Фоліо, 2004. — 288 с. — ISBN 966-03-2772-2
69. Порохов Е. В. Теория и практика налогового права республики Казахстан: основные проблемы. — Алматы: ТОО"Налоговый эксперт", 2009. — 456с. — ISBN 978-601-278-009-3
70. Селюков А. Д. Финансовое обеспечение местного самоуправления: Пробл. правового регулирования. — М.: Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2003. — 315 с. — ISBN 5-93953-008-7
71. Финансовое право. — Х:ООО "Одиссей", 2003. — 448 c.
72. Воронова Л. К., Кучерявенко Н. П. Финансовое право. — Харьков:"Легас", 2003. — 360 c.
73. Бирюков П. Н. Финансовое право Российской Федерации: Учеб.для вузов по спец."Юриспруденция". — М.: Юристъ, 2002. — 574с с. — ISBN 5-7975-0489-8
74. Карасева М. В. Финансовое право: [краткий учеб. курс]. — М.: НОРМА. Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 2001. — 279 c. — ISBN 5-89123-571-4
75. Грачева Е. Ю. Финансовое право: вопросы и ответы. — М.: Юриспруденция, 2003. — 237 с. — ISBN 5-9516-0011-1
76. Грачева Е. Ю., Горазеев Н. Г., Малиновская В. М. [и др.] Финансовое право: Учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высш.проф. образования МВД России юрид. профиля. — М.: Право и закон, 2003. — 382 с. — ISBN 5-7858-0122-1
77. Мандрица В. М. Финансовое право: учебник для студентов вузов юрид. и экон. специальностей. — Ростов н/Д.: Феникс, 2003. — 246 c. — ISBN 5-222-03119-5
78. Финансовое право: Учебник/ Под ред. О.Н.Горбуновой. — М.: Юристъ, 2000. — 493 c — ISBN 5-7975-0339-5
79. Фінанси і банки:правове регулювання:Тези доповідей і наукових повідомлень"Другої щорічної студентської науково- практичної конференції"м.Києві, 27 травня. — К.:Нац.банк, 1999. — 84 c.
80. За ред. Л.К.Воронової. Фінансове право України: Навч. посібник. — К.: ВАВ Правова єдність, 2010. — 395 c.