Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3867
Усього літератури: 10678
Відвідувачів на сайті: 56
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 336. Фінанси ->

61. Оскольський В. В. Ринок цінних паперів:погляд через призму діяльності Української фондової біржі. — К.: УФБ, 2001. — 216 с. — ISBN 966-95935-1-4
62. Осмоловский В. В. Теория анализа хозяйственной деятельности: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — Минск: Новое знание, 2001. — 318 с. — ISBN 985-6516-38-2
63. Павловська О. Методичні вказівки та тематика написання курсових робіт студентами курсу спеціальності: Фінанси та кредит". — К.:МНТУ, 1998. — 13 c.
64. Петровська І. О., Клиновий Д. В. Фінанси.Навч.посіб для самостійного вивчення дисципліни. — К.:ВІПУЛ, 2001. — 262 c. — ISBN 5-7763-1471-2
65. Петровська І. О. Фінанси (з елементами статистики фінансів) : навч. посіб. — Київ : ЦУЛ, 2002. — 300 с. — ISBN 966-7938-83-2
66. Петрук О. М. Банківська справа:Навч.посіб. — Київ: Кондор, 2004. — 461 c. — ISBN 966-7982-83-1
67. Пилипенко І. І. Цінні папери в Україні: Навчальний посібник. — Київ: ІВЦ Держкомстату України, 2001. — 305 с. — ISBN 966-7773-05-1
68. Поляков В. П. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: Учеб. пособ. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 190 с. — ISBN 5-86225-253-3
69. Поляков В. П. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: учеб. пособие. — Москва: Инфра-М, 1996. — 190, [2] с. — ISBN 5-86225-253-3
70. Проскура О. Ю. Методичні ркомендації до виконання практичних завдань з курсу "Гроші та кредит" для студентів спеціальності 8.000007 денної форми навчання. — Харків: ХДЕУ, 2004. — 23 с.
71. Рогач О. І., Філіпенко А. С., Шемет Т. С. Міжнародні фінанси:Підручник. — К.:Либідь, 2003. — 784 c.
72. Романенко О. Р. Фінанси:Підручник. — К.:Центр навч.літ, 2006. — 312 c.
73. Романишин В. О. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. посібник. — Київ: Атіка, 2005. — 480 с. — ISBN 966-326-055-6
74. Роменшин В. О., Уманців Ю. М. Центральний банк і грошово-кредитна політика:Навч.посібник. — К.:Атіка, 2005. — 480 c.
75. Рябинина Л. Н. Деньги и кредит.- 2-е изд, переработ. и доп.. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 602с. — ISBN 978-966-364-677-0
76. Савлук М. І., . Гроші та кредит: підручник. — Київ: КНЕУ, 2006. — 744 с. — ISBN 966-574-896-3
77. Самуэльян Н. Tnglish for Banking:Пособие по англ.языку для изучающих банковское и финансовое дело. — М.:Менеджер, 1997. — 240 c.
78. Семко Т. В., Руденко М. В. Гроші та кредит у схемах і таблицях.Навч посібник. — Київ: ЦУЛ, 2006. — 158 c. — ISBN 966-364-214-9
79. Сков Н. Финансы и управление. — Варшава:Издательство "ПРЕТ А.О.", 1994. — 247 с. — ISBN 83-85877-02-9
80. Соколик С., Кілієвич О. Аналіз вигід і витрат: практ. посібник. — Київ: Основи, 1999. — 175 с. — ISBN 966-500-191-4