Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3867
Усього літератури: 10678
Відвідувачів на сайті: 23
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 336. Фінанси ->

1. Самуэльян Н. Tnglish for Banking:Пособие по англ.языку для изучающих банковское и финансовое дело. — М.:Менеджер, 1997. — 240 c.
2. Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами = Corporations. Stock Exchange. Securities Transactions. — Киев: [Б. и.], 1992. — 94 с. — ISBN 5-87660-007-5
3. Соколик С., Кілієвич О. Аналіз вигід і витрат: практ. посібник. — Київ: Основи, 1999. — 175 с. — ISBN 966-500-191-4
4. Лотка О. М. Англомовна термінологія фінансово-економічних взаємин: Автореф. дис. — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2000. — 20с.
5. Мочерний С. В., Тришак Л. С. Банківська система України. — Львів:Тріада плюс, 2004. — 304 c.
6. Мочерний С. В., Тришак Л. С. Банківська система України. — Львів:Тріада плюс, 2004. — 304 c. — ISBN 966-7596-38-9
7. Петрук О. М. Банківська справа:Навч.посіб. — Київ: Кондор, 2004. — 461 c. — ISBN 966-7982-83-1
8. Воронова Л. К. Банковско-финансово-правовой словарь-справочник. — К.:АСК, 1998. — 288 c.
9. Кроливецкая Л. П. Банковское дело в вопросах и ответах: Учеб. пос. — М.: ЭКСМО, 2010. — 207 с. — ISBN 978-5-699-35401-6
10. Тарасова Г. М. Банковское дело: Конспект лекций. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 221,[1] с. — ISBN 978-5-222-11883-2
11. Банковское дело: Экспресс-курс: Учеб. пос. для студентов по спец. "Финансы и кредит".- 2-е изд./ под ред. Лаврушина О. И. — М.: КНОРУС, 2007. — 344c. — ISBN 978-5-85971-733-0
12. Єфремов М. В. Біржова діяльність та операції з цінними паперами:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 2000. — 67 c.
13. Василик О. П., Павлюк К. В. Бюджетна система України:Підручник. — Київ:Центр навчальної літератури, 2004. — 544 c. — ISBN 966-8365-43-7
14. Старостенко Г. Г., Булгаков Ю. В. Бюджетна система:Навч. посібник. — К.: ЦНЛ, 2006. — 240 с. — ISBN 966-364-280-7
15. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика:Навч.посібник. — Київ:Основи, 1997. — 180 c. — ISBN 966-500-135-3
16. Семко Т. В., Руденко М. В. Гроші та кредит у схемах і таблицях.Навч посібник. — Київ: ЦУЛ, 2006. — 158 c. — ISBN 966-364-214-9
17. Гроші та кредит: Методичні вказівки до написання курсової роботи студентами спеціальності 6.050105 "Бінківська справа". — Львів: Вид-во Львіської комерційної академії, 2005. — 55 с.
18. Кухтик Т. В. Гроші та кредит: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 112 с.
19. Савлук М. І., . Гроші та кредит: підручник. — Київ: КНЕУ, 2006. — 744 с. — ISBN 966-574-896-3
20. Щетинін А. І. Гроші та кредит: Підручник для студ. вищ. навч. закладів. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с. — ISBN 978-966-364-663-3