Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 336. Фінанси ->

1. Самуэльян Н. Tnglish for Banking:Пособие по англ.языку для изучающих банковское и финансовое дело. — М.:Менеджер, 1997. — 240 c.
2. Лотка О. М. Англомовна термінологія фінансово-економічних взаємин: Автореф. дис. — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2000. — 20с.
3. Мочерний С. В., Тришак Л. С. Банківська система України. — Львів:Тріада плюс, 2004. — 304 c. — ISBN 966-7596-38-9
4. Воронова Л. К. Банковско-финансово-правовой словарь-справочник. — К.:АСК, 1998. — 288 c.
5. Уткин Э. А. Бизнес-план компани. — М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем", 2000. — 96 с. — ISBN 5-88128-047-2
6. Єфремов М. В. Біржова діяльність та операції з цінними паперами:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 2000. — 67 c.
7. Старостенко Г. Г., Булгаков Ю. В. Бюджетна система:Навч. посібник. — К.: ЦНЛ, 2006. — 240 с. — ISBN 966-364-280-7
8. Атаманюк Ю. А. Геоекономічний вимір валютно-фінансових відносин України в умовах виходу з системної кризи. — Київ : Новий друк, 2010. — 208 с. — ISBN 978-966-852-80-7
9. Гроші та кредит: Методичні вказівки до написання курсової роботи студентами спеціальності 6.050105 "Бінківська справа". — Львів: Вид-во Львіської комерційної академії, 2005. — 55 с.
10. Кухтик Т. В. Гроші та кредит: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 112 с.
11. Гроші та кредит:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 140с.
12. Рябинина Л. Н. Деньги и кредит.- 2-е изд, переработ. и доп.. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 602с. — ISBN 978-966-364-677-0
13. Державна податкова служба в Україні:Організація, діяльність, роз’яснення. — К.:Юрінком, 1999. — 319 c.
14. Луніна І. О. Державні фінанси України в перехідний період:Монографія. — Х.:Форт, 2000. — 296 с. — ISBN 966-02-1590-8
15. Василик О. П. Державні фінанси України:Навч.посіб.для студ.економ.спец.вузів. — К.:Вища школа, 1997. — 383 c.,іл. — ISBN 5-11-004676-Х
16. За ред.Немеца Ю. Державні фінанси:Теорія і практика перехідного періоду в Центр. Європі. — К.: Основи, 1998. — 542 с. — ISBN 966-500-066-7
17. Інституційний розвиток рахункової палати в системі вимог міжнародних та європейських стандартів.матеріалів круглого столу у Верховній Раді України. — К.:Рахункова палата, 2003. — 37 c.
18. Павловська О. Методичні вказівки та тематика написання курсових робіт студентами курсу спеціальності: Фінанси та кредит". — К.:МНТУ, 1998. — 13 c.
19. Рогач О. І., Філіпенко А. С., Шемет Т. С. Міжнародні фінанси:Підручник. — К.:Либідь, 2003. — 784 c.
20. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", 1999. — 487 с. — ISBN 966-7293-74-2