Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 32
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 341. Міжнародне право ->

61. Соколова Э. Д. Правовое регулировани финансовой деятельности государства и муниципальныхобразований. — М.: Юриспруденция, 2009. — 262 с.
62. Тимченко Л. Д. Международное право:Учебник для юридечиских специальностей вузов МВД. — Харьков:Консум, 1999. — 528 c.
63. Тімуш І. Реформація галузей та інститутів публічного права на засадах інтегрального праворозуміння//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 220-227
64. Топорнин Б. Н. Европейское право:Учебник для вузов. — М.:Юристь, 2001. — 456 c.
65. Федорченка В. К. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні:Збірник нормативно-правових актів. — К.:Юрінком Інтер, 2002. — 604 c.
66. Хєда С. М. Правове регулювання участі іноземних юридичних осіб у цивільних правові відносини. — К.:Юринко Интер, 2005. — 184 c.
67. Цират Г. А. Международный арбитраж как способ разрешения внешнеэкономических споров. — К.: Довіра, 364 с..
68. Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. — Київ: Кондор, 2008. — 364 с. — ISBN 978-966-351-117-7
69. Черкес М. Ю. Міжнародне право:Підручник. — К.:Знання, 2004. — 292 c.
70. Чубарєв В. Л. Елементарний курс права мієнародних договорів: Навч. посіб. — Київ: Правові джерела, 2001. — 176 с. — ISBN 966-7805-02-6
71. Энтин М. Л. Суд европейских сообществ: Правовые формы обеспечения западноевропейской интеграции. — М.: Междунар. отношения, 1987. — 173с. с.
72. Энтина Л. М. Европейское право:Учебник для вузов. — М.:Норма, 2004.
73. Энтина Л. М. Европейское право:Учебник для вузов. — М.:НОРМА, 2001. — 720 c.
74. Юдківська Г. Ю. Деякі проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні (виступ на міжнародній конференції)//Судова практика. — Судова практика.- 2011.- № 9-10, 2011. — № 9-10. — С.4-10
75. Международное право:Учеб.пособие. — М.:Междунар.отнош, 1998. — 617 c.
76. Права машин.Виклад фактів №18 Харків. — К.:Українсько-Американське бюро захисту права людини, 1995. — 15 c.
77. Правове регулювання надання державної допомоги в Європейському Союзі та в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 180с. — ISBN 978-966-364-680-0
78. Правове регулювання сфери енергетики, включаючи ядерну, в Європейському Союзі та в Україні. — К.: ТОВ Ніка Прінт, 2006. — 640с. — ISBN 966-8578-07-7
79. Правове регулювання сфери охорони здоров’я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 440с. — ISBN 978-966-364-617-6
80. Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському Союзі та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 580 с. — ISBN 978-966-364-616-9