Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3867
Усього літератури: 10678
Відвідувачів на сайті: 23
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 336. Фінанси ->

81. Спицын И. О., Спицын Я. О. Маркетинг в банке. — Тернополь: Тарнекс; Киев:Писпайн, 1993. — 656 c. — ISBN 5-8321-0005-0
82. Старостенко Г. Г., Булгаков Ю. В. Бюджетна система:Навч. посібник. — К.: ЦНЛ, 2006. — 240 с. — ISBN 966-364-280-7
83. Суторміна В. М. Фінансовий ринок: навч. - метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. - Вид. 2-ге. — Київ: КНЕУ, 2008. — 174 с. — ISBN 966-574-945-5
84. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навч. посібник для студентів екон. спец. вищ. навч. закладів. — Київ: Алерта, 2003. — 485 с. — ISBN 966-7330-23-0
85. Тарасова Г. М. Банковское дело: Конспект лекций. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 221,[1] с. — ISBN 978-5-222-11883-2
86. Филлипс Роберт. Руководство по организации сбора налогов и обеспечению соблюдения налогового законодательства. — Казначейство США, 2003. — 108с.
87. Фільштейн Л. М. Фінанси України:Навч.посіб. — К.:Держ.центр-Укр видав, 1994. — 164 c. — ISBN 5-7707-5533-4
88. Ходаківська В. П., Данілов О. Д. Ринок фінансових послуг: Навч посіб. — Ірпінь:Академія ДПС України, 2001. — 501 c.
89. Худолій Л. М. Теорія фінансів:Навч метод посіб. — К.:Ви-во Європ, 2003. — 167 c. — ISBN 966-7942-97-Х
90. Гроші та кредит: Методичні вказівки до написання курсової роботи студентами спеціальності 6.050105 "Бінківська справа". — Львів: Вид-во Львіської комерційної академії, 2005. — 55 с.
91. Щетинін А. І. Гроші та кредит: Підручник для студ. вищ. навч. закладів. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с. — ISBN 978-966-364-663-3
92. Ющенко В., Панченко В. Історія української гривні. — К.:Вид-во "Бібліотека українця", 1999. — 96 с. — ISBN 966-7419-16-9
93. Програма та методичні вказівки проходження навчальної практики студентами спеціальності "Фінанси та кредит". — К.:МНТУ, 1998. — 9 c.
94. Інституційний розвиток рахункової палати в системі вимог міжнародних та європейських стандартів.матеріалів круглого столу у Верховній Раді України. — К.:Рахункова палата, 2003. — 37 c.
95. Державна податкова служба в Україні:Організація, діяльність, роз’яснення. — К.:Юрінком, 1999. — 319 c.
96. Банковское дело: Экспресс-курс: Учеб. пос. для студентов по спец. "Финансы и кредит".- 2-е изд./ под ред. Лаврушина О. И. — М.: КНОРУС, 2007. — 344c. — ISBN 978-5-85971-733-0
97. Гроші та кредит:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 140с.
98. Фінанси: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 128с.
99. Организация оценки и налогообложения недвижимости: [В 2 т.]Т.2/Под общ. ред. Дж. К.Эккерта — М.: Академия оценки, 1997. — Т. 2. — 442 с. — ISBN 5-89272-005-5
100. Финансы.Денежное обращение.Кредит: Учебник для вузов/ Под ред. Л.А.Дробозиной. — М.:ЮНИТИ, 2000. — 479 c. — ISBN 5-85173-050-1