Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 33
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 341. Міжнародне право ->

81. Сердюк О. В., Яковюк І. В. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум. — Харків : Право, 2019. — 404 с. — ISBN 978-966-937-531-5
82. Сердюк О. В. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум. — Харків: Право, 2017. — 372, [1] с. — ISBN 978-966-937-296-3
83. Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1
84. Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5
85. Смирнова К. Європейська інтеграція України: перспектива зони вільної торгівлі з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (правові аспекти)//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С.201-207
86. Тимченко Л. Д. Международное право:Учебник для юридечиских специальностей вузов МВД. — Харьков:Консум, 1999. — 528 c.
87. Тімуш І. Реформація галузей та інститутів публічного права на засадах інтегрального праворозуміння//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 220-227
88. Топорнин Б. Н. Европейское право:Учебник для вузов. — М.:Юристь, 2001. — 456 c.
89. уклад. Олійник Г. В., Ковальський В. С. Рішення Європейського суду з прав людини в кримінальних справах. Захист життя, здоров’я, честі та гідності: [збірник]. — Київ: Юрінком Інтер, 2019. — 291 с. — ISBN 978-966-667-736-8
90. Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2
91. упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1
92. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право:Курс вибраних лекцій. — К.:ЮринкомИнтер, 1997. — 432 c.
93. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право: Курс вибраних лекцій. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — 429 с. — ISBN 966-7302-11-3
94. Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право:Навч.посіб. — К.:Юринко Интер, 2000. — 416 c.
95. Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право:Навч.посіб. — К.:Атіка, 2003. — 544 c.
96. Хєла С. М. Правове регулювання участі іноземних юридичних осіб у цивільних правові відносини. — К.:Юринко Интер, 2005. — 184 c.
97. Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн:Навч.посіб. — Львів:Новий Світ, 2008. — 480 c. — ISBN 966-7827-17-8
98. Цветкова В. В. Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы. — К.:Юринко Интер, 2003. — 528 c.
99. Цитрат, Геннадий, Артурович. Международный арбитраж как сособ разрешения внешнэкономических споров. — К.:Довіра, 1997. — 367 c.
100. Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. — Київ: Кондор, 2008. — 364 с. — ISBN 978-966-351-117-7