Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4088
Усього літератури: 10906
Відвідувачів на сайті: 124
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 341. Міжнародне право ->

81. Сердюк О. В. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум. — Харків: Право, 2017. — 372, [1] с. — ISBN 978-966-937-296-3
82. Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1
83. Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5
84. Смирнова К. Європейська інтеграція України: перспектива зони вільної торгівлі з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (правові аспекти)//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С.201-207
85. Тимченко Л. Д. Международное право:Учебник для юридечиских специальностей вузов МВД. — Харьков:Консум, 1999. — 528 c.
86. Тімуш І. Реформація галузей та інститутів публічного права на засадах інтегрального праворозуміння//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 220-227
87. Топорнин Б. Н. Европейское право:Учебник для вузов. — М.:Юристь, 2001. — 456 c.
88. уклад. Олійник Г. В., Ковальський В. С. Рішення Європейського суду з прав людини в кримінальних справах. Захист життя, здоров’я, честі та гідності: [збірник]. — Київ: Юрінком Інтер, 2019. — 291 с. — ISBN 978-966-667-736-8
89. Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2
90. упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1
91. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право:Курс вибраних лекцій. — К.:ЮринкомИнтер, 1997. — 432 c.
92. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право: Курс вибраних лекцій. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — 429 с. — ISBN 966-7302-11-3
93. Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право:Навч.посіб. — К.:Юринко Интер, 2000. — 416 c.
94. Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право:Навч.посіб. — К.:Атіка, 2003. — 544 c.
95. Хєла С. М. Правове регулювання участі іноземних юридичних осіб у цивільних правові відносини. — К.:Юринко Интер, 2005. — 184 c.
96. Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн:Навч.посіб. — Львів:Новий Світ, 2008. — 480 c. — ISBN 966-7827-17-8
97. Цветкова В. В. Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы. — К.:Юринко Интер, 2003. — 528 c.
98. Цитрат, Геннадий, Артурович. Международный арбитраж как сособ разрешения внешнэкономических споров. — К.:Довіра, 1997. — 367 c.
99. Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. — Київ: Кондор, 2008. — 364 с. — ISBN 978-966-351-117-7
100. Черкес М. Ю. Міжнародне право:Підручник. — К.:Знання, 2004. — 292 c.